• DSC01299.JPG
 • DSC01300.JPG
 • DSC01303.JPG
 • DSC01311.JPG
 • DSC01312.JPG
 • IMG_1937.JPG
 • PICT0086.JPG
 • PICT1594.JPG
 • PICT1595.JPG
 • PICT1596.JPG
 • PICT1597.JPG
 • PICT1598.JPG
 • PICT1599.JPG
 • PICT1601.JPG
 • PICT1604.JPG
 • PICT1605.JPG

Przetargi

Aktualne przetargi

Twój czynsz

Sprawdź swoje rozliczenia

Fundusze Unijne

Jak i na co pozyskujemy środki

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi  działając  na podstawie § 39 i § 40 statutu Spółdzielni zwołuje 
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi
w dniu 29 czerwca 2023 r. (czwartek)  o godz. 17:00,
które odbędzie się w sali widowiskowej dużej Złotoryjskiego Ośrodka  Kultury i Rekreacji przy ul. Pl. Reymonta 5  w Złotoryi 

z proponowanym porządkiem obrad:

I.   Otwarcie zebrania i przedstawienie porządku obrad.
II.  Odczytanie listy pełnomocników członków Spółdzielni.
III.  Wybór Prezydium Zebrania.
IV. Wybór Komisji: mandatowo - skrutacyjnej i uchwał.
V.  Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej  w zakresie prawidłowości zwołania    
     Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenia prawomocności w podejmowaniu uchwał.
VI.  Sprawozdanie  Zarządu Spółdzielni z działalności statutowej za 2022r. z uwzględnieniem
       sprawozdań finansowych.                                                                                      
VII.  Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2022 r.
VIII. Przedstawienie listu polustracyjnego z lustracji pełnej Spółdzielni obejmującej lata 2020-2022.
IX.    Dyskusja w sprawach objętych porządkiem zebrania zgodnie z § 45 statutu. 
X.     Prezentacja kandydatów na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2025
          - przeprowadzenie wyborów uzupełniających na członka Rady Nadzorczej.
XI.    Podjęcie uchwał w sprawach:

1.   Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności statutowej Spółdzielni za 2022r.
2.   Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022r.
3.   Podziału nadwyżki bilansowej za 2022r.
4.   Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 r.
5.   Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 r.
6.   Przyjęcia wniosku wynikającego z  listu polustracyjnego z lustracji pełnej Spółdzielni obejmującej lata 2020 – 2022.
7.   Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką SM „Agat” w Złotoryi może zaciągnąć.
8.    Wybór przedstawiciela Spółdzielni na zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegatów na  VII Kongres Spółdzielczości.
9.    Wybór delegata Spółdzielni na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego SM  RP.

XII.   Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad  Członkowie Spółdzielni mogą składać w formie pisemnej w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia  Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

W terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 41   ust. 2  statutu Spółdzielni można zgłaszać pisemnie kandydatów na członka Rady Nadzorczej, którzy składają pisemne oświadczenie zgodnie z § 51 ust. 10 statutu Spółdzielni.

Jednocześnie informujemy, że na 14 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia   w biurze Spółdzielni (pok. nr 3) znajdować się będą do wglądu  sprawozdania, list polustracyjny  i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, z którymi członek może zapoznać się. W/w dokumenty dostępne będą  na stronie  Spółdzielni www.smzlotoryja.pl  w zakładce „TWÓJ CZYNSZ”. Hasło dostępu do zakładki członek Spółdzielni może uzyskać po złożeniu wniosku.

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście  albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i przekazane w oryginale obsłudze Walnego Zgromadzenia przy podpisywaniu listy obecności i dołączone do protokołu WZ. Wzór pełnomocnictwa  dostępny na stronie Spółdzielni www.smzlotoryja.pl
Członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia.
Członkowie Spółdzielni oraz pełnomocnicy członka Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu winni okazać się dokumentem tożsamości.

                                                                                                                                              Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Agat" w Złotoryi 

 

 

 

ROZLICZENIE KOSZTÓW CIEPŁA za okres od 01-01 do 31-12-2021 r. - WPEC S.A w Legnicy

Zgodnie z „Regulaminem rozliczania kosztów ciepła i ustalania opłat z tego tytułu dla lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi” na dzień 31-12-2021 r. został zamknięty 12 miesięczny okres rozliczeniowy kosztów ciepła dla 7 budynków wielorodzinnych przy ulicach : Podwale 1, 3, 4, Wiosennej 4, 6, J. Słowackiego 4, 9 w Złotoryi, do których ciepło dostarcza WPEC S.A. w Legnicy.

Obowiązek wykonania przeglądów budynków i lokali

W październikowym wydaniu „Biuletynu Spółdzielczego” pisaliśmy o prowadzonej kontroli stanu technicznego budynków i lokali. Kontrola ta wynika z ustawowego obowiązku, art. 61 i 62 „Prawa budowlanego” i obejmuje budynki oraz lokale, w zakresie technicznym i specjalistycznym (instalacja gazowa, przewody kominowe, spalinowe i wentylacyjne).

Ważna informacja przy regulowaniu opłat za lokale

W Spółdzielni funkcjonuje usługa „masowe płatności”. Oznacza to, że każdy właściciel posiada indywidualny numer rachunku bankowego dla wpłaty opłat eksploatacyjnych. Numery kont zamieszczone są na indywidualnych blankietach wpłat.

Ważna informacja przy regulowaniu opłat za lokale

W Spółdzielni funkcjonuje usługa „masowe płatności”. Oznacza to, że każdy właściciel posiada indywidualny numer rachunku bankowego dla wpłaty opłat eksploatacyjnych. Numery kont zamieszczone są na indywidualnych blankietach wpłat.

Podkategorie

Stacja pogodowa

Dane adresowe:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "AGAT" w Złotoryi
ul. Słowackiego 2
59-500 Złotoryja
NIP: 6940007395

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 07:00-15:00,
wtorek: 07:00-16:00,
środa-czwartek: 07:00-15:00,
piątek: 08:00-15:00

© 2018 SM Agat

Używamy plików cookies w celu zapamietania pewnych ustawień personalizujących przeglądanie strony oraz zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim komputerze, tablecie, etc. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w Swojej przeglądarce.