ZAKOŃCZENIE LUSTRACJI W SPÓŁDZIELNI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  "Agat " w Złotoryi informuje, że zakończyła się pełna lustracja w Spółdzielni za okres 2014-2016. Zgodnie z art. 91 Prawa spółdzielczego

lustracja w Spółdzielni odbywa się raz na trzy lata.

Lustracja została przeprowadzona przez  Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie  w dniach od 02 października do 27 listopada 2017 r. 
Przedmiotem lustracji były następujące zagadnienia:

1)      organizacja Spółdzielni

2)      stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni (oraz budynków z nimi związanych oraz prawidłowość ich wykorzystania),

3)      sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami,

4)      działalność inwestycyjna,

5)      gospodarka zasobami mieszkalnymi,

6)      gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych,

7)      gospodarka finansowa,

8)      ocena realizacji przez spółdzielnię obowiązków wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie ustanawiania praw odrębnej własności.

        W liście polustracyjnym Związek nie sformułował żadnych wniosków dotyczących działalności pełnej i inwestycyjnej Spółdzielni.  Protokół z lustracji działalności Spółdzielni został przedstawiony Radzie Nadzorczej Spółdzielni przez lustratora na posiedzeniu Rady  w dniu 29 stycznia 2018r. Ocena polustracyjna  stwierdza,  że działalność Spółdzielni w latach 2014-2016 prowadzona była prawidłowo i Związek nie formułuje wniosków polustracyjnych do przestawienia Walnemu Zgromadzeniu 

       Protokół z lustracji wraz z listem polustracyjnym dostępny jest do wglądu dla członków Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni przy ul. J. Słowackiego 2 w dziale samorządowym (pokój nr 3). List polustracyjny Związku Rewizyjnego SM RP w Warszawie z dnia 14 grudnia 2017 r. został zamieszczony na naszej stronie internetowej www.smzlotoryja.pl. Opr. EB