WYNIKI ROZLICZENIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

WYNIKI ROZLICZENIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA dla 13 budynków spółdzielni rozliczanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.

 

I. KOSZTY CIEPŁA ROZLICZONE WG WSKAZAŃ PODZIELNIKÓW KOSZTÓW

Dla budynków przy ulicach: Podwale 1, 3, 4, J. Słowackiego 4, 9, Wiosenna 4, 6, Bohaterów Getta Warsz.12/14, M. Konopnickiej 8, J.Piłsudskiego 27.

Zgodnie z „Regulaminem rozliczania kosztów ciepła i ustalania opłat z tego tytułu dla lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi” w marcu br. na podstawie wskazań podzielników kosztów został zamknięty 12 miesięczny okres rozliczeniowy kosztów centralnego ogrzewania dla 10 budynków spółdzielni. To kolejny okres, w którym obowiązywały zasady procentowego podziału kosztów zmiennych wg przyjętych proporcji tj. 50% koszty wspólne i 50% koszty indywidualne.

Koszty wspólne obejmują: - części wspólne budynku (piony, poziomy i grzejniki c.o. w piwnicach i na klatkach schodowych, przenikanie ciepła przez przegrody budynku ) a w lokalach łazienki.

Poniesione koszty na c.o. za okres od 01.01.2017 - 31.12.2017 r. wg cen dostawców brutto na podstawie zapłaconych faktur zamknęły się kwotą 653 857,77 zł

w tym:

7 budynków -Osiedla „J. Słowackiego- S. Reymonta” 549 010,51zł

3 budynki - Osiedle „Miasto” 104 847,26 zł

 

Rozliczenie indywidualne dotyczyło 507 lokali, w tym :

Osiedle „J. Słowackiego- S. Reymonta” 435 lokali,

Osiedle Miasto 72 lokale

 

Koszt ciepła na ogrzanie 1m2 w wskazanym okresie rozliczeniowym /m-c,

1. Osiedle „J.Słowackiego – S.Reymonta”-

-najniższy w nieruchomości przy ul. J.Słowackiego 4 1,55 zł /m2,

- najwyższy ul. J.Słowackiego 9 2,70 zł /m2,

2. Osiedle „Miasto”-

- najniższy w nieruchomości przy ul.Boh.Getta Warszawskiego12/14 1,99zł/m2

- najwyższy przy ul przy ul. J. Piłsudskiego 27 2,70 zł/m2

W w/w okresie w systemie ryczałtowym rozliczono 14 lokali, stanowi to ogółem ok.3% rozliczonych lokali.

Spośród ogółu mieszkań opomiarowanych w 81 lokalach, co stanowi 16 % wystąpiły dopłaty – średnia dopłaty wyniosła – 284,44 zł, w poprzednim okresie rozliczeniowym dopłaty wnosiło 76 użytkowników, średnia dopłaty wyniosła 276,21 zł.

 

Ogólna kwota dopłat wyniosła- 23 039,95zł.

 

Zwroty nadpłaconej zaliczki wystąpiły w 426 lokalach.

- ogólna kwota do zwrotu wyniosła 204 566,20 ,

- średnia zwrotów 480,20 zł.

Jednocześnie informujemy, że zaliczki na centralne ogrzewanie były zróżnicowane dla każdej nieruchomości, a lokatorzy rozliczający się w systemie ryczałtowym wnosili opłatę za centralne ogrzewanie wyższą w stosunku do ustalonych zaliczek na poszczególnych nieruchomościach zgodnie z „Regulaminem rozliczania kosztów ciepła i ustalania opłat z tego tytułu dla lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi”.

Koszt za wykonane rozliczenia indywidualne na podstawie podzielników wyniósł ogółem 16 542,65 zł.

 

II. KOSZTY CIEPŁA ROZLICZANE WG POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

- 3 budynki w Raciborowiach Górnych.

ROZLICZONO ogółem 68 lokali w Raciborowicach Górnych 1,2,3.

Poniesione koszty na c.o. za okres od 01.01.2017 - 31.12.2017 r. wg cen dostawcy brutto na podstawie zapłaconych faktur, na c.o. zamknęły się kwotą 133 615,96 zł, w roku 2016 koszty c.o. wynosiły 156 120,82 zł.

Koszt ciepła na ogrzanie 1m2 w wskazanym okresie rozliczeniowym /m-c,

wyniósł -3,08zł/m2, w roku 2016 koszt ogrzania m2/m-c wynosił-3,60 zł.

Nadpłaty zaliczek wystąpiły w 68 lokalach mieszkalnych.

Spadek kosztów ciepła w 2017 r. w stosunku do 2016 r. jest spowodowany przeprowadzeniem termomodernizacji w 3 budynkach w Raciborowicach Górnych nr 1, 2 i 3, w ramach dotacji z RPO 2014-2020, mimo, że roboty dociepleniowe rozpoczęto w 3 kwartale 2017 r., roboty nie zostały jeszcze rozliczone. Opr. CK