Obowiązek wykonania przeglądów budynków i lokali

W październikowym wydaniu „Biuletynu Spółdzielczego” pisaliśmy o prowadzonej kontroli stanu technicznego budynków i lokali. Kontrola ta wynika z ustawowego obowiązku, art. 61 i 62 „Prawa budowlanego” i obejmuje budynki oraz lokale, w zakresie technicznym i specjalistycznym (instalacja gazowa, przewody kominowe, spalinowe i wentylacyjne).

 

Niestety, pomimo umieszczonych na klatkach schodowych informacji o terminie przeprowadzanej kontroli, kontrolujący ze względu na nieudostępnienie lokalu do kontroli nie przeprowadzili kontroli we wszystkich lokalach. Informujemy, że obowiązek udostępnienia do kontroli lokali dotyczy wszystkich użytkowników lokali niezależnie od posiadanego tytułu prawnego do lokalu.

W związku z powyższym przypominamy, że w przypadku nie udostępnienia lokalu w drugim i ostatecznym terminie, Zarząd Spółdzielni o powyższym fakcie powiadomi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wówczas użytkownik lokalu ponosi pełną odpowiedzialność za stan i bezpieczeństwo lokalu i będzie zobowiązany zlecić przeprowadzenie kontroli we własnym zakresie  i na własny koszt osobie posiadającej właściwe uprawnienia (gazowe, kominiarskie) i przekazać w wyznaczonym terminie protokół z kontroli do spółdzielni.

Osoby będące użytkownikami lokali, w których z różnych usprawiedliwionych względów nie dokonano kontroli (między innymi COVID 19, izolacja, kwarantanna)  prosimy o ponowny pilny kontakt z administracją spółdzielni w celu wyznaczenia nowego terminu kontroli. Lokatorzy, którzy nie udostępnią lokalu do kontroli instalacji gazowej, przewodów spalinowych i wentylacyjnych ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki zagrożeń. W ostateczności w stosunku opornych lokatorów Spółdzielnia rozważy wystąpienie do sądu celem udostępnienia lokalu do przeprowadzenia kontroli, co obciąży użytkowników lokali dodatkowymi kosztami.

W sprawie kontroli lokali najważniejsza jest świadomość i odpowiedzialność w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi zamieszkałych w zasobach spółdzielni.

Zarząd i administracja spółdzielni wykonuje swój ustawowy obowiązek w zakresie kontroli budynków i lokali, jednak przeprowadzenie kontroli jest możliwe po udostępnieniu lokali przez użytkowników.

Kontrole budynków i lokali służą przede wszystkim  bezpieczeństwu zamieszkiwania lokatorów w budynkach zarządzanych przez spółdzielnię.

Liczymy na dobrą współpracę z naszymi członkami spółdzielni i użytkownikami lokali. Opr. CK