Fundusze unijne

Spółdzielnia Mieszkaniowa "AGAT" w Złotoryi     wygrała dwa konkursy o dotację na termomodernizację budynków mieszkalnych.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Agat" w Złotoryi z dużą satysfakcją  informuje, iż uzyskaliśmy dotację na kompleksową termomodernizację
7 budynków naszych zasobów. Są to środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014-2020. Wygraliśmy w dwóch konkursach, w których nasze wnioski uzyskały wysokie notowania. Osiągnęliśmy duży sukces, który jest w interesie członków Spółdzielni i użytkowników lokali. DOTACJA wynosi 54 % kosztów przedsięwzięcia!

  • Zgodnie z Decyzją Dyrektora Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej z dnia 02-03-2017 r. otrzymaliśmy dotację w wysokości 789.884,96 zł. (bezzwrotna pomoc finansowa) w ramach "Osi priorytetowej 3 – Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 B - Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej  i sektorze mieszkaniowym" – konkursy horyzontalne  wramach 3.3.1 – nabór na OSI, na termomodernizację kompleksową 3 budynków w Raciborowicach Górnych Nr 1, 2 i 3. Planowany koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 1.459,844,04 zł.
  • Zgodnie z Decyzją Dyrektora Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej z dnia 27-04-2017 r. otrzymaliśmy dotację w wysokości 2.017.532,98 zł. (bezzwrotna pomoc  finansowa) w ramach "Osi priorytetowej 3 – Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 B - Efektywność energetyczna              w budynkach użyteczności publicznej  i sektorze mieszkaniowym" – konkursy w ramach  3.3.3 (ZIT AJ) Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  Aglomeracji Jelenioogórskiej, na termomodernizację kompleksową                  4 budynków w Złotoryi: ul. Letnia 5, ul. Nad Zalewem 14,16 – Bystrzycka 1, ul. Nad Zalewem 17,19, ul. Nad Zalewem 30,32. Planowany koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 3.752.335,11 zł.   


    Spółdzielnia Mieszkaniowa "AGAT" w Złotoryi zabiegała i walczyła o dotacje przez okres 3 ostatnich lat. Złożyliśmy do Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu trzy wnioski. Dwa wnioski Spółdzielni na kompleksową termomodernizację 7 budynków wielolokalowych przeszły pozytywnie wszystkie etapy weryfikacji: techniczny, formalny i merytoryczny.
    Pierwszy nasz wniosek dot. zasobów w Raciborowicach Górnych
- 3 budynki, został wysoko oceniony, na 37 pkt. i zajął wysokie drugie miejsce na 14 wniosków, które wygrały konkurs w tej kategorii.    Wniosek drugi spółdzielni dotyczący 4 budynków w Złotoryi znalazł się na
6 miejscu, uzyskując  łącznie 70,88 pkt., przy czym konkurs ten wygrało
9 wnioskodawców (beneficjentów) na 19, którzy zożyli wnioski.

Opracowanie wymaganych dokumentów i wniosków oraz wygranie konkursów
o dotacje wymagało od Zarządu i pracowników Spółdzielni inicjatywy i dużego zaangażowania.
W tym zakresie podpisaliśmy umowy o współpracy z:

  • Stowarzyszeniem Odbiorców Ciepła "Razem Cieplej" w Legnicy.
  • Centrum Doradztwa Europejskiego w Kaliszu O/Wrocław.


To  dzięki działaniom Członków Stowarzyszenia "Razem Cieplej", w tym naszej Spółdzielni oraz Centrum Doradztwa Europejskiego mogliśmy wykonać ogrom pracy i dokumentów, które okazały się naszym wspólnym SUKCESEM, a przede wszystkim sukcesem naszych Członków Spółdzielni i użytkowników lokali. Jest to wydarzenie wyjątkowe, gdyż w historii spółdzielni mieszkaniowych nie mieliśmy możliwości korzystania z dotacji celowych na termomodernizację budynków.
Należy zwrócić uwagę, że dotacja stanowi 54 % wydatków  kwalifikowalnych,
co oznacza, że ok. 50 % kosztów ogólnych pokryje dotacja (bezzwrotna pomoc finansowa).

Z poważaniem
     Marian Kret – Prezes Zarządu  SM "AGAT" w Złotoryi

 

Aktualne przeragi Unijne

 

 

Informacje o wyborze ofert