Skończyły się kredyty „starego portfela”

Na początek 2019 roku mieliśmy 60 lokali obciążonych kredytem „starego portfela”, co stanowiło 4,6 % naszych zasobów mieszkaniowych.

 

Z dniem 30 września 2019 roku zakończykliśmy spłaty kredytów „starego portfela”, po którym w oparciu o ustawę z dnia 30 listopada 1995r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r. Poz. 1779) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych  (tekst jedn.: Dz. U. z 2014r. poz. 1011 z późn. zmianami z 2017r. poz. 339 i poz. 1921). Bank PKO we Wrocławiu w ciągu 30 dni roboczych rozpatrzył wnioski złożone przez Spółdzielnię i dokonał umorzenia w wysokości stanu zadłużenia na ostatni dzień kwartału, w którym upłynął dwudziestoletni okres systematycznej i terminowej spłaty.

Przypominamy jednocześnie, że w/w ustawa w spłacie kredytów mieszkaniowych zakładała umorzenie kredytu przypadającego na dany lokal pod warunkiem, że normatyw dotyczący kredytu „starego portfela” był systematycznie odprowadzany w okresach kwartalnych do banku PKO BP.

Spółdzielnia począwszy od IV kwartału 1999 roku, systematycznie odprowadzała pełny normatyw za wszystkie lokale w wymaganej wysokości. W związku z tym lokatorzy, którzy nie regulowali spłat terminowo skorzystali z preferencji umorzenia kredytu przez bank w stosunku do spółdzielni. Lokatorzy którzy nie regulowali spłat normatywu terminowo do III kwartału 1999 roku, dwudziestoletni okres spłaty mieli adekwatnie przedłużony.

Zobowiązanie spółdzielni z tytułu kredytów „starego portfela” dobiegło końca, jednak poszczególni członkowie spółdzielni, którzy zalegają z uzupełnieniem kwoty „normatywu” są zobowiązani do jego uregulowania.

2019 rok był czasem, w którym skończył się „historyczny” kredyt „starego portfela” dotyczący inwestycji mieszkaniowych w poprzednim systemie politycznym i gospodarczym. Opr. AK