Zawiadomienie o uzupełnieniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

 Z a w i a d o m i e n i e
o uzupełnieniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, którego obrady odbędą się w dwóch częściach w dniach 28 i 30 września 2020 r.

         Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi zawiadamia, że na podstawie § 41 statutu uzupełnia się porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w związku z żądaniem Członków Spółdzielni o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia projektu uchwały w sprawie zmiany do statutu Spółdzielni dot. trybu głosowania w sprawie udzielania absolutorium dla Członków Zarządu.

 Uzupełniony porządek obrad przedstawia się następująco:
I.    Otwarcie zebrania i przedstawienie porządku obrad.
II.   Odczytanie listy pełnomocnictw.
III.  Wybór Prezydium Zebrania.
IV.  Wybór Komisji: mandatowo – skrutacyjnej i uchwał.
V.   Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
VI.   Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności, w tym sprawozdanie finansowe za 2019r.
VII.  Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2019 r.
VIII.  Przedstawienie listu polustracyjnego z lustracji pełnej Spółdzielni obejmującej lata 2017- 2019.
IX.   Przedstawienie zmian do statutu dot.
       1) wnoszenia opłat do Spółdzielni,
       2) sposobu głosowania na Walnym Zgromadzeniu w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu - żądanie Członków Spółdzielni.

X.    Dyskusja w sprawach objętych porządkiem zebrania zgodnie z § 45 statutu.
XI.   Podjęcie uchwał w sprawach:

       1. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019r.
       2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r.
       3. Podziału nadwyżki bilansowej za 2019r.
       4. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019r.
       5. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką SM „Agat” w Złotoryi może zaciągnąć
       6. Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019r.
        7. Przyjęcia wniosku wynikającego z listu polustracyjnego z lustracji pełnej Spółdzielni obejmującej lata 2017 - 2019.
        8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do statutu Spółdzielni dot. wnoszenia opłat do Spółdzielni.
        9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do statutu Spółdzielni dot. sposobu głosowania w sprawie udzielenia absolutorium                        Członkom Zarządu.

XII.   Zamknięcie obrad.

                                                               Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat w Złotoryi