Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi  działając  na podstawie § 39 i § 40 statutu Spółdzielni zwołuje  Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, którego obrady odbędą się w 2 częściach wg następującego harmonogramu:

Część I  –  obejmująca członków Osiedla Raciborowice

           04 czerwca 2019r. (wtorek) o godz. 1700  w Szkole Podstawowej w Raciborowicach G.

Część II  – obejmująca członków Osiedla „Hoża-Słowackiego”, „ Nad Zalewem”, „ Miasto”, 

                  06 czerwca 2019r. (czwartek)  o godz. 1700  w  siedzibie Spółdzielni przy ul. J. Słowackiego 2
                  w Złotoryi

 Porządek obrad

I. Otwarcie zebrania i przedstawienie porządku obrad.

II. Wybór Prezydium Zebrania.

III. Wybór Komisji: mandatowo – skrutacyjnej i uchwał.

IV. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o prawidłowości zwołania zebrania i odczytanie listy udzielonych pełnomocnictw.

V. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2018r.

VI. Sprawozdanie finansowe za 2018r. wraz z opinią biegłego rewidenta.

VII. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018r.

VIII. Kierunki rozwoju działalności gospodarczej i społeczno–kulturalnej Spółdzielni na lata 2020-2023.

IX. Przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019–2022 - przeprowadzenie wyborów.

X. Dyskusja w sprawach objętych porządkiem zebrania zgodnie z § 45 statutu.

XI. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r.
  2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018r.
  3. Podziału nadwyżki bilansowej za 2018r.
  4. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018r.
  5. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką SM „Agat” w Złotoryi może zaciągnąć.
  6. Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018r.
  7. Uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społeczno – kulturalnej Spółdzielni na lata 2020-2023

XII. Zamknięcie obrad

 

        Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie  w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej Części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

         W terminie do 15 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 41 ust. 2  statutu Spółdzielni można zgłaszać pisemnie kandydatów na członka Rady Nadzorczej, którzy składają pisemne oświadczenie zgodnie z § 51 ust. 10 statutu Spółdzielni.

          Jednocześnie informujemy, że na 14 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia  w biurze Spółdzielni (pok. nr 3) znajdować się będą do wglądu wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, z którymi członek może zapoznać się.

Zgodnie z art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym od dnia 9 września 2017r, członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście  albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo należy  złożyć na piśmie w siedzibie Spółdzielni  (pokój nr 7) przed Walnym Zgromadzeniem lub najpóźniej przed rozpoczęciem danej części Walnego Zgromadzenia. Członek/pełnomocnik  może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Spółdzielni oraz pełnomocnicy członka Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu winni okazać się dokumentem tożsamości.

           Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi

 

 

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni:

 {rsfiles path="deklaracja kanydata na czonka Rady Nadzorczej Spdzielni"}