Rozliczenie kosztów termomodernizacji

Spółdzielnia w ramach "Programu termomodernizacji" zatwierdzonego uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej zakończyła działania głębokiej termomodernizacji w 12 budynkach, dla których w ramach Konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 wygraliśmy dotację w łącznej wysokości blisko 4,5 ml Środki dotacyjne pochodzą z Unii Europejskiej, a dysponentem tych środków był Dolnoślaski Urząd Marszałkowski we Wroclawiu.

 

Pozyskanie bezzwrotnych środków finansowych w formie dotacji było działaniem szczególnym, gdyż w historii spółdzielczości mieszkaniowej do tej pory takich możliwości spółdzielnie nie miały. Uzyskane środki z dotacji stanowiące poziom ok. 50 % kosztów kwalifikowanych tych przedsięwzięć to największy sukces członków spółdzielni i ich rodzin docieplonych budynków. Ostateczne rozliczenia kosztów 12 docieplonych kompleksowo budynków wykazały, że w części budynków nie było potrzeby podwyższać opłat na utworzony fundusz remontowy – docieplenie,
w pozostałych budynkach zwiększenie opłaty w tego tytułu wynosiło do 0,30 zł./m² p.u., co wynosi np. dla lokalu o pow. użytkowej 55 m² 16,50 zł. miesięcznie. Największym osiągnięciem w tych działaniach są oszczędności na kosztach ciepła dostarczanego do budynków, poprzez zmniejszenie strat ciepła. Planowane oszczędności na kosztach ciepła wynikały z audytów energetycznych, sporządzonych przez uprawnionych audytorów, które były zweryfikowane przez Dolnośląską Instytucję Pośrednicząca we Wrocawiu.
W części budynków oszczędności na kosztach ciepła zbilansowały się z kosztami termomodernizacji, po uwzględnieniu pozyskanej dotacji. Część kosztów tych przedsięwzięć zostało sfinansowanych z funduszu remontowego nieruchomości i łącznego funduszu spółdzielni, pozostałe koszty musiały być pokryte środkami zewnętrznymi zwrotnymi tj. kredytem bankowym.
Wyniki rozliczenia kosztów termomodernizacji i remontów oraz źródeł finansowania w tych nieruchomościach przedstawiają się następująco:
a) bez podwyżki w opłatach dla czterech nieruchomości tj.: Nad Zalewem 17,19, Podwale 3, Słowackiego 2, Letnia 2
b) podwyżka w opłatach o 0,20 zł./m2 p.u. dla nieruchomości: Raciborowice 1, 2, 3, Nad Zalewem 14,16 – Bystrzycka 1, Nad Zalewem 30,32, Letnia 5
c) podwyżka w opłatach o 0,30 zł./m2 p.u. dla nieruchomości: Kaczawska 7, Nad zalewem 12 – Bobrzańska 1
Koszty docieplenia planowane są do spłaty przez okres 10 lat. Planowane efekty działań termomodernizacyjnych budynków są oczekiwane i wymierne. Po okresie całkowitej spłaty kosztów termomodernizacji nastąpi obniżenie opłat miesięcznych dla poszczególnych lokali. Dla przykładu dla lokalu o pow. 55 m2 zniesienie odpisu na fundusz remontowy-docieplenie, który np. wynosi 2,00 zł/m2 zmniejszenie opłaty będzie wynosiło 110,- zł. na miesiąc.
Istnieje także możliwość jednorazowej spłaty całości kosztów termomodernizacji, wówczas lokatorzy nie będą ponosili kosztów odsetek kredytu bankowego.
Rozliczenie kosztów kompleksowej termomodernizacji 12 budynków wykazało, że przedsięwzięcie to jest długo oczekiwaną inwestycją, z której w największym stopniu skorzystali lokatorzy, m.in.:
poprawa stanu technicznego budynków, uzyskanie budynków po rewitalizacji,
uzyskanie ładnej przyjaznej kolorystyki budynków,
modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,
wymiana okien i drzwi w częściach wspólnych,
doizolowanie stropodachów izolacją EKOFIBER,
zmniejszenie strat ciepła, a tym samym zmniejszenie kosztów ciepła,
możliwość spłaty części kosztów termomodernizacji, poza dotacją, środkami, które wynikają ze zmniejszenia kosztów ciepła (największy udział).
Termomodernizacja jest inwestycją, która się szybko zwróci, a pozyskanie dotacji przez Spółdzielnię, tj. wsparcie w kosztach tych przedsięwzięć dla lokatorów budynków docieplonych jest największym sukcesem spółdzielni.