Materiały na Walne Zgromadzenie Członków 2019r.

 

     Informujemy, że projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, sprawozdania i pozostałe dokumenty dotyczące posiedzenia Walnego Zgromadzenia zostały wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. J. Słowackiego 2 od dnia 21.05.2019r. (pokój nr 3). Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z w/w dokumentami w godzinach pracy Spółdzielni. Ponadto w/w dokumenty dostępne są dla członków Spółdzielni na naszej stronie po zalogowaniu w zakładce: informacje dla członków Spółdzielni. Zachęcamy do wcześniejszego zapoznanie się z dokumentami, a osoby, które jeszcze tego nie zrobiły do założenia konta na naszej stronie.
    Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym od dnia 9 września 2017r, członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo należy złożyć na piśmie w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 7) przed Walnym Zgromadzeniem lub najpóźniej przed rozpoczęciem danej części Walnego Zgromadzenia. Członek/pełnomocnik może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia.

 

{rsfiles path="wzor pelnomocnictwa"}