WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKOW

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi działając na podstawie § 39 i § 40 statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni,

którego obrady odbędą się w 2 częściach wg następującego harmonogramu:

Część I – obejmująca członków Osiedla Raciborowice
               11 czerwca 2018r. (poniedziałek) o godz. 1700
w Szkole Podstawowej
                w  Raciborowicach G.

Część II – obejmująca członków Osiedla „Hoża-Słowackiego”, „ Nad Zalewem”, „ Miasto”,
               13 czerwca 2018r. (środa) o godz. 1700 w siedzibie Spółdzielni przy
                ul. J. Słowackiego 2 w Złotoryi

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie zebrania i przedstawienie porządku obrad.
 2. Wybór Prezydium.
 • III. Wybór Komisji: mandatowo – skrutacyjnej i uchwał.
 1. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o prawidłowości zwołania zebrania i odczytanie pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni.  
 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2017r.
 3. Sprawozdanie finansowe za 2017r.
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2017r.
 • VIII. Informacja dot. lustracji pełnej Spółdzielni obejmującej lata 2014 - 2016.
 1. Omówienie zmian do statutu Spółdzielni i Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni.
 2. Przedstawienie kandydatów na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2016–2019.
 3. Dyskusja w sprawach objętych porządkiem zebrania zgodnie z § 45 statutu.
 • XII. Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyborów uzupełniających na członka Rady Nadzorczej.
 • XIII. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017r.
 2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017r.
 3. Podziału nadwyżki bilansowej za 2017r.
 4. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2017r.
 5. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką SM „Agat” w Złotoryi może zaciągnąć.
 6. Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Spółdzielni.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Agat” w Złotoryi”.

XIV.   Zamknięcie obrad.

      Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej Części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

      W terminie do 15 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 41 ust. 2 statutu Spółdzielni można zgłaszać pisemnie kandydatów na członka Rady Nadzorczej, którzy składają pisemne oświadczenie zgodnie z § 51 ust. 10 statutu Spółdzielni.

      Jednocześnie informujemy, że na 14 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia  w biurze Spółdzielni (pok. nr 3) znajdować się będą do wglądu wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, z którymi członek może zapoznać się.

Zgodnie z art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym od dnia 9 września 2017r, członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście  albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo należy złożyć na piśmie w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 7) przed Walnym Zgromadzeniem lub najpóźniej przed rozpoczęciem danej części Walnego Zgromadzenia. Członek/pełnomocnik może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Spółdzielni oraz pełnomocnicy członka Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu winni okazać się dokumentem tożsamości.

                                                                                                  Zarząd
                                                                                 Spółdzielni Mieszkaniowej "Agat"
                                                                                               w Złotoryi