Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi  działając  na podstawie § 39 i § 40 statutu Spółdzielni zwołuje 
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi
w dniu 29 czerwca 2023 r. (czwartek)  o godz. 17:00,
które odbędzie się w sali widowiskowej dużej Złotoryjskiego Ośrodka  Kultury i Rekreacji przy ul. Pl. Reymonta 5  w Złotoryi 

z proponowanym porządkiem obrad:

I.   Otwarcie zebrania i przedstawienie porządku obrad.
II.  Odczytanie listy pełnomocników członków Spółdzielni.
III.  Wybór Prezydium Zebrania.
IV. Wybór Komisji: mandatowo - skrutacyjnej i uchwał.
V.  Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej  w zakresie prawidłowości zwołania    
     Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenia prawomocności w podejmowaniu uchwał.
VI.  Sprawozdanie  Zarządu Spółdzielni z działalności statutowej za 2022r. z uwzględnieniem
       sprawozdań finansowych.                                                                                      
VII.  Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2022 r.
VIII. Przedstawienie listu polustracyjnego z lustracji pełnej Spółdzielni obejmującej lata 2020-2022.
IX.    Dyskusja w sprawach objętych porządkiem zebrania zgodnie z § 45 statutu. 
X.     Prezentacja kandydatów na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2025
          - przeprowadzenie wyborów uzupełniających na członka Rady Nadzorczej.
XI.    Podjęcie uchwał w sprawach:

1.   Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności statutowej Spółdzielni za 2022r.
2.   Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022r.
3.   Podziału nadwyżki bilansowej za 2022r.
4.   Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 r.
5.   Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 r.
6.   Przyjęcia wniosku wynikającego z  listu polustracyjnego z lustracji pełnej Spółdzielni obejmującej lata 2020 – 2022.
7.   Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką SM „Agat” w Złotoryi może zaciągnąć.
8.    Wybór przedstawiciela Spółdzielni na zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegatów na  VII Kongres Spółdzielczości.
9.    Wybór delegata Spółdzielni na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego SM  RP.

XII.   Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad  Członkowie Spółdzielni mogą składać w formie pisemnej w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia  Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

W terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 41   ust. 2  statutu Spółdzielni można zgłaszać pisemnie kandydatów na członka Rady Nadzorczej, którzy składają pisemne oświadczenie zgodnie z § 51 ust. 10 statutu Spółdzielni.

Jednocześnie informujemy, że na 14 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia   w biurze Spółdzielni (pok. nr 3) znajdować się będą do wglądu  sprawozdania, list polustracyjny  i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, z którymi członek może zapoznać się. W/w dokumenty dostępne będą  na stronie  Spółdzielni www.smzlotoryja.pl  w zakładce „TWÓJ CZYNSZ”. Hasło dostępu do zakładki członek Spółdzielni może uzyskać po złożeniu wniosku.

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście  albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i przekazane w oryginale obsłudze Walnego Zgromadzenia przy podpisywaniu listy obecności i dołączone do protokołu WZ. Wzór pełnomocnictwa  dostępny na stronie Spółdzielni www.smzlotoryja.pl
Członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia.
Członkowie Spółdzielni oraz pełnomocnicy członka Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu winni okazać się dokumentem tożsamości.

                                                                                                                                              Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Agat" w Złotoryi