Z pracy Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni w I kw. br.

            Realizując zadania służbowe Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni na posiedzeniach w I kw. m.in. zajmowała się:

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni odbyła 2 posiedzenia, na których omawiane były m.in. następujące tematy:

1) podjęcie uchwał w sprawach:

 • zatwierdzenia planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2019r.
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na I półrocze 2019r.,
 • zatwierdzenia planu remontów na 2019r. dotyczącego nieruchomości Spółdzielni,
 • zatwierdzenia planu remontów na 2019r. dotyczącego osiedli „Hoża-Słowackiego” i „Nad Zalewem”,
 • zatwierdzenia kosztów termomodernizacji i remontów oraz źródeł ich finansowania w nieruchomościach: Podwale 3a-e, J. Słowackiego 2ab, Letnia 2abc, Letnia 5abc, Nad Zalewem 17ab, 19abc, Nad Zalewem 30,32ab, Nad Zalewem 14ab, 16ab, Bystrzycka 1, Kaczawska 7ab, Nad Zalewem 12ab, Bobrzańska 1,
 • wprowadzenia zmiany odpisu na fundusz remontowy nieruchomości J. Słowackiego 4,
 • wprowadzenie zmiany odpisu na fundusz remontowy nieruchomości Raciborowice Górne 196a i b,

2) informacje Zarządu o:

 • opłatach za lokale mieszkalne i użytkowej na dzień 31.12.2018r.
 • spłacie kredytów i odsetek na mieszkaniach na dzień 31.12.2018r.
 • zaawansowaniu i realizacji prac w ramach dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zarząd Spółdzielni w trakcie posiedzeń  podejmował decyzje statutowe, analizował zaległości w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe oraz rozpatrywał sprawy członków  oraz użytkowników lokali dot. m.in.:

-  przyjęcia w poczet członków,

 - spłaty zadłużenia z tytułu opłat za mieszkanie, rozliczenie ciepła i zużycie wody.

Zarząd podjął też uchwały m.in. w sprawie:

 • zmiany zaliczki na pokrycie kosztów ciepła i opłaty ryczałtowej (Raciborowice G. 196ab),
 • zmiany opłaty ryczałtowej dla nieruchomości zasilanych z kotłowni lokalnych w Złotoryi,
 • zmiany opłaty dla lokali użytkowych bez instalacji c.o.,
 • zmiany opłaty ryczałtowej w nieruchomości Letnia 5abc, J. Słowackiego 2ab, Nad Zalewem 17ab, 19abc, Kaczawska 7ab, Podwale 3a-e,
 • zatwierdzenia wysokości czynszów za lokale użytkowe,
 • zatwierdzenia rozliczenia kosztów i przychodów ciepła oraz ciepłe wody w zasobach Spółdzielni za 2018r.
 • zatwierdzenia rozliczenia różnicy wody między licznikiem głównym, a sumą wodomierzy indywidualnych w Złotoryi i Raciborowicach Górnych 1,2,3, 16a i b.

Ponadto Zarząd rozpatrywał na posiedzeniach m.in.:

 • rozliczenie finansowe i merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego Asklepios przy SM „Agat” w Złotoryi za 2018r., oraz preliminarz kosztów na realizację zadań, w tym na działalność statutową Stowarzyszenia w 2019r. na rzecz członków Spółdzielni i ich rodzin,

Opr. EB