Przetarg UE nr. 3 - Zakończony

Ogłoszenie: ZO/0027/3/9/2017-TB, termin składania ofert upływa 09.10.2017 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agat” w Złotoryi

OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE

ZO/0027/3/9/2017-TB na:

Termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Nad Zalewem 17,19, ul. Nad Zalewem 30, 32 należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi zgodnie z wnioskiem

nr RPDS.03.03.03-02-0027/16 pod nazwą: „Głęboka i kompleksowa

termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Letniej 5, ul. Nad Zalewem 14,16-Bystrzyckiej 1, ul. Nad Zalewem 17,19, ul.Nad Zalewem 30,32 należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi.

Termin realizacji zamówienia – do 31.08. 2018r

Termin składania ofert upływa – dnia 09.10.2017 r. do godz.1100.

Otwarcie ofert nastąpi – dnia 09.10.2017 r. o godz.1130 w siedzibie Spółdzielni:

ul. J. Słowackiego 2, 59-500 Złotoryja.

Termin związania ofertą 30 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.

Podstawa i tryb postępowania: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w

Ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020: Zasada Konkurencyjności,

zamówienie powyżej 50 tys. zł netto.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty zgodnie z zasadą

konkurencyjności, unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie bez podania

przyczyny.

DO POBRANIA:
Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe