Przetarg UE nr. 1 - Zakończony

Ogłoszenie: ZO/0113/1/7/2017-TB, termin składania ofert upływa:02.08.2017 r.

Głęboka i kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych w Raciborowicach Górnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agat” w Złotoryi

OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE

ZO/0113/1/7/2017-TB na:

 

Termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi zgodnie z wnioskiem
n
r RPDS.03.03.01-02-0113/16 pod nazwą: „Głęboka i kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych w Raciborowicach Górnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi”.

Termin realizacji zamówienia – do 30 czerwca 2018rTermin składania ofert upływa – dnia 02.08.2017 r. do godz.1100.

Otwarcie ofert nastąpi – dnia 02.08.2017 r. o godz.1130 w siedzibie Spółdzielni:        ul. J. Słowackiego 2, 59-500 Złotoryja.

Termin związania ofertą 30 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert. Podstawa i tryb postępowania: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w Ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020: Zasada Konkurencyjności zamówienie powyżej 50 tys. zł netto.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności, unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny.

      Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe ZO/0113/1/7/2017-TB
  2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 – Kosztorysy ślepe(Excel)
  4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące samodzielności realizacji inwestycji
  6. Załącznik nr 5 – Wzór umowy z Wykonawcą

   Załączniki do pobrania:

- Zapytanie ofertowe ZO/0113/1/7/2017-TB

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 – Kosztorysy ślepe(Excel)

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące samodzielności realizacji inwestycji

- Załącznik nr 5 – Wzór umowy z Wykonawcą