Przetarg UE nr. 4 - Zakończony

Ogłoszenie: ZO/0026/4/10/2017-TB, termin składania ofert upływa:09.11.2017 r.
Głęboka i kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych
należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agat” w Złotoryi
OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE
ZO/0026/4/10/2017-TB na:

Termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do
Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi zgodnie z wnioskiem
nr RPDS.03.03.03-02-0026/16 pod nazwą: „Głęboka i kompleksowa
termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni
Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi”
.

Termin realizacji zamówienia – do 31. 10. 2018r
Termin składania ofert upływa – dnia 09. 11. 2017 r. do godz.11.00.

Otwarcie ofert nastąpi – dnia 09. 11. 2017 r. o godz.11.30 w siedzibie Spółdzielni:
ul. J. Słowackiego 2, 59-500 Złotoryja.

Termin związania ofertą 30 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.
Podstawa i tryb postępowania: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w
Ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020: Zasada Konkurencyjności,
zamówienie powyżej 50 tys. zł netto.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty zgodnie z zasadą
konkurencyjności, unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe ZO/0026/4/10/2017-TB
2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 – Kosztorysy ślepe(Excel)
4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące samodzielności realizacji inwestycji
6. Załącznik nr 5 – Wzór umowy z Wykonawcą (PDF)

Wyżej wymienione załączniki do pobrania z:
portalu www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl i ze strony internetowej www.smzlotoryja.pl w zakładce „przetargi unijne”