Przetarg na wykonanie remontu i docieplenie elewacji 5-ciu budynków mieszkalnych w Złotoryi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agat” 59-500 Złotoryja, ul. J Słowackiego, tel.76 878-47-47

ogłasza przetarg nieograniczony w formie ofert pisemnych na wybór wykonawcy na wykonanie robót budowlanych pod nazwą :

„Remont i docieplenie elewacji  5-u budynków mieszkalnych  w Złotoryi”.

 

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 01.06.2019r, zakończenia 31.10.2019r. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać  w siedzibie Spółdzielni w dni robocze w godz. 800 – 1500 po uiszczeniu opłaty na konto Spółdzielni nr 04 1020 3017 0000 2702 0019 9885 w wysokości 50,00 zł lub w kasie spółdzielni ul. J. Słowackiego 2.

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem "PRZETARG-na remont i docieplenie 5-u budynków mieszkalnych” należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „AGAT” w Złotoryi do dni 28.05.2019r do godz. 1000. W tym samym terminie należy również wpłacić wadium w wysokości  30.000,00 zł PLN. Oferty niekompletne będą wykluczone.  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. J.Słowackiego 2  dnia 28.05.2019r o godz. 1200.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agat” w Złotoryi  zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn na każdym etapie postepowania przetargowego.