przetarg na najem lokalu użytkowego nr 4 przy ul. J. Słowackiego 2

Spółdzielnia Mieszkaniowa „AGAT”  w Złotoryi  

przy ul. J. Słowackiego 2, 59-500 Złotoryja

 ogłasza III przetarg ofertowy na najem

lokalu użytkowego nr 4 przy ul. J. Słowackiego 2  

        o pow.  56,10 m2 p.u.                  

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo – usługowej

 Lokal położony na niskim parterze budynku mieszkalno – usługowego, składa się z trzech pomieszczeń,  pomieszczenia socjalnego,  łazienki z wc.

 

Oferta powinna zawierać proponowaną stawkę czynszu najmu netto za 1 m2 p.u. lokalu i rodzaj prowadzonej działalności.

Najemca zobowiązany będzie oprócz czynszu uiszczać wpłaty za media  i podatek od nieruchomości.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie  do 05 września 2023 r. (włącznie do godz. 1600)  w zalakowanej kopercie z napisem „Oferta na najem lokalu użytkowego  w Złotoryi przy ul. J. Słowackiego 2”.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium  w wysokości 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące zł.) na konto Spółdzielni nr 04 1020 3017 0000 2702 0019 9885  do dnia 04 września 2023 r. do  godz. 1500.

Osoba,  której oferta zostanie wybrana winna podpisać umowę w terminie  7 dni od wyboru oferty.  Dla zabezpieczenia pokrycia należności Spółdzielni z tytułu najmu lokalu najemca winien wnieść przed zawarciem umowy kaucję  w wysokości dwukrotności czynszu.

Nie spełnienie powyższych warunków spowoduje utratę wadium przez oferenta.

Lokal można oglądać w uzgodnieniu z Administracją Spółdzielni.

Wzór umowy  najmu lokalu użytkowego do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji  dotyczących przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni

(pok. nr 3) lub telefonicznie pod nr 76 878-37-47 lub 76 878-39-90 wew. 3.