III przetarg nieograniczony (licytacja) na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu użytkowego nr 1 w Złotoryi przy ul. Piłsudskiego 27

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agat” w Złotoryi, ul. J. Słowackiego 2

ogłasza III przetarg  nieograniczony (licytacja)

NA USTANOWIENIE PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI
do lokalu użytkowego nr 1  w  Złotoryi przy ul. Piłsudskiego 27
o pow. użyt. lokalu  43,00 m2  

Lokal  położony w suterenie budynku, składa się z 2 pomieszczeń,    wc i pomieszczenia socjalnego. 

Cena wywoławcza  lokalu  wraz z udziałem w działce wynosi  60 800,00 zł.  słownie:  sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset zł.

Przetarg odbędzie się dnia 23 sierpnia 2022r.  o godz. 1300 w siedzibie Spółdzielni przy  ul. J. Słowackiego 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapoznanie się z „Regulaminem organizowania przetargów na zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w SM „Agat” w Złotoryi” oraz  wpłata wadium w wysokości 6 100,00 zł. na konto Spółdzielni nr 04 1020 3017 0000 2702 0019 9885 do dnia  22 sierpnia 2022r. do godz. 1500.

Lokal można oglądać w uzgodnieniu z Administracją Spółdzielni.
Operat  szacunkowy jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.

Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać
w biurze Spółdzielni (pok. nr 3) lub telefonicznie
pod nr 76 878-37-47 lub 76 878-39-90 wew. 3.