Podsumowanie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

W sobotę 15 czerwca 2024 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "AGAT". Tegoroczne spotkanie, zgodnie z sugestiami członków, miało miejsce w Złotoryjskim Ośrodku Kultury na sali widowiskowej, co zapewniło doskonałe warunki do obrad. Frekwencja była wysoka, a w zgromadzeniu uczestniczyli licznie członkowie Spółdzielni oraz ich pełnomocnicy.

W trakcie zgromadzenia omówiono sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023. Szczególne zainteresowanie wzbudziła prezentacja wyników audytu gospodarki finansowej i rachunkowości Spółdzielni, przeprowadzonego przez niezależnego audytora. Dzięki zdalnemu połączeniu internetowemu, autor raportu szczegółowo omówił wyniki audytu. Po tej prezentacji zapanowała cisza, a w miejscu przeznaczonym na dyskusję nie padło wiele pytań, co nie dziwi, biorąc pod uwagę mocne uderzenie, jakie stanowiły wyniki audytu.

Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z wynikami audytu Rada podjęła uchwałę zobowiązującą Zarząd do powiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Z uwagi na dobro toczących się postępowań sądowych oraz przed organami ścigania, audyt dla członków spółdzielni w całości będzie dostępny dopiero po ich prawomocnych zakończeniach.

Wyniki głosowań

Podczas zgromadzenia przeprowadzono głosowania nad wszystkimi omawianymi uchwałami, które zostały podjęte pozytywnie. Kluczowe decyzje dotyczyły:

    Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok.

    Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.

    Podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok.

    Udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

 Należy podkreślić, że absolutorium po raz pierwszy udzielano aż czterem Członkom Zarządu. Dwóm z nich, byłemu prezesowi i głównej księgowej, którzy zostali odwołani na ostatnim Walnym Zgromadzeniu, nie udzielono absolutorium. Nowi Członkowie Zarządu, pełniący swoje funkcje od lipca Edyta Bajowska i Artur Misaczek otrzymali absolutorium.

 

Dyskusje i Wybory

Członkowie Spółdzielni mieli możliwość zadawania pytań do wszystkich punktów porządku obrad i otrzymali wyczerpujące odpowiedzi.

Ostatnim punktem porządku obrad była prezentacja kandydatów na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2025 oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających. Jedynym zgłoszonym kandydatem była Pani Luiza Hajdun, która otrzymała poparcie zgromadzonych członków Spółdzielni. Gratulujemy wyboru i liczymy na udaną oraz owocną współpracę Pani Luizy z pozostałymi członkami Rady oraz Zarządem SM.

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Walnego Zgromadzenia za przybycie, wykazane zainteresowanie i cierpliwość podczas obrad, które trwały około 3,5 godziny. Zachęcamy wszystkich członków Spółdzielni do czynnego udziału w przyszłych spotkaniach, takich jak Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

 

Rada Nadzorcza oraz Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej  „AGAT” w Złotoryi