materiały na Walne Zgromadzenie

Informujemy, że na 14 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia   w biurze Spółdzielni (pok. nr 7) znajdować się będą do wglądu  sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, z którymi członek może zapoznać się. W/w dokumenty dostępne będą  na stronie  Spółdzielni www.smzlotoryja.pl  w zakładce „TWÓJ CZYNSZ”. Hasło dostępu do zakładki członek Spółdzielni może uzyskać po złożeniu wniosku.

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście  albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i przekazane w oryginale obsłudze Walnego Zgromadzenia przy podpisywaniu listy obecności i dołączone do protokołu WZ.

Wzór pełnomocnictwa  dostępny na stronie Spółdzielni 

 

Członkowie Spółdzielni oraz pełnomocnicy członka Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu winni okazać się dokumentem tożsamości.

                                                                   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Agat" w Złotoryi