Biuletyn Spółdzielczy

Drodzy Mieszkańcy,

w najnowszym wydaniu Biuletynu Spółdzielczego, który trafił już do Państwa skrzynek pocztowych  zamieszczona została treść sprawozdań z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok. 

Materiały i dokumenty wraz z projektami uchwał,  które będą przedmiotem obrad znajdują się do wglądu dla Członków Spółdzielni w biurze Spółdzielni  oraz na stronie Spółdzielni www.smzlotoryja.pl w zakładce „Twój czynsz”. Hasło dostępu do zakładki członek Spółdzielni może uzyskać po złożeniu wniosku.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście  albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie  i przekazane w oryginale obsłudze Walnego Zgromadzenia przy podpisywaniu listy obecności i dołączone do protokołu WZ. Członek Spółdzielni może skorzystać z wzoru pełnomocnictwa przygotowanego przez Spółdzielnię lub zredagować jego treść samodzielnie.

Członkowie Spółdzielni oraz pełnomocnicy członka Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu winni okazać się dokumentem tożsamości.

 

                                                             Członek Zarządu                            Prezes Zarządu                                                           

                                                             Edyta Bajowska                              Urszula Pawlus