Sąd zarejestrował nowy statut Spółdzielni

Informujemy, że Postanowieniem z dnia 08 października 2018 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nowego statutu naszej Spółdzielni.

 

Zmiany statutu były wymagane w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie od 09 września 2017 r. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi, które obradowało w częściach w dniach 11 i 13 czerwca 2018 r. podjęło Uchwałę 7/2018 w sprawie przyjęcia zmian do statutu Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni z udziałem Rady Nadzorczej sukcesywnie pracuje nad zmianami regulaminów spółdzielni, tak aby dostosować regulaminy te do obowiązującego stanu prawnego ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i statutu.
Statut i obowiązujące regulaminy w Spółdzielni są dostępne na naszej stronie internetowej www.smzlotoryja.pl. Ze statutem i regulaminami Spółdzielni można zapoznać się również w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 3). Opr. EB