Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2020 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi  działając  na podstawie § 39 i § 40
statutu Spółdzielni zwołuje  Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni,
którego obrady odbędą się w 2 częściach wg następującego harmonogramu:

 

  Część I  –  obejmująca członków Osiedla Raciborowice
                   28 września 2020r. (poniedziałek) o godz. 1700 
                   w Szkole Podstawowej  
w Raciborowicach D.

Część II  – obejmująca członków Osiedla „Hoża-Słowackiego”, „ Nad Zalewem”, „ Miasto”, 
                 30 września 2020r. (środa)  o godz. 1700 w sali widowiskowej Złotoryjskiego
                 Ośrodka Kultury i Rekreacji przy ul. Pl. Reymonta 5 w Złotoryi

 Porządek obrad

 • Otwarcie zebrania i przedstawienie porządku obrad.
 • Odczytanie listy pełnomocnictw.
 • Wybór Prezydium Zebrania.
 • Wybór Komisji: mandatowo – skrutacyjnej i uchwał.
 • Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 • Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności, w tym sprawozdanie finansowe za 2019 r.
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2019 r.
 • Przedstawienie listu polustracyjnego z lustracji pełnej Spółdzielni obejmującej lata 2017 - 2019.
 • Przedstawienie zmiany do statutu.
 • Dyskusja w sprawach objętych porządkiem zebrania zgodnie z § 45 statutu.
 • Podjęcie uchwał w sprawach:
 • Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019r.
 • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r.
 • Podziału nadwyżki bilansowej za 2019r.
 • Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019r.
 • Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką SM „Agat” w Złotoryi może zaciągnąć
 • Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019r.
 • Przyjęcia wniosku wynikającego z listu polustracyjnego z lustracji pełnej Spółdzielni obejmującej
  lata 2017 - 2019.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do statutu Spółdzielni.

XII.   Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad  Członkowie Spółdzielni mogą składać w formie pisemnej w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej Części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej   10 członków.

Jednocześnie informujemy, że na 14 dni przed posiedzeniem pierwszej Części Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółdzielni znajdować się będą do wglądu  sprawozdania, list polustracyjny  i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, z którymi członek może zapoznać się, z zachowaniem wymogów sanitarnych związanych z COVID-19.  W/w dokumenty dostępne będą  na stronie  internetowej Spółdzielni www.smzlotoryja.pl w zakładce „TWÓJ CZYNSZ”. Hasło dostępu do zakładki członek Spółdzielni może uzyskać po złożeniu wniosku.

Zgodnie z art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście  albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie  i przekazane w oryginale obsłudze Walnego Zgromadzenia przy podpisywaniu listy obecności i dołączone do protokołu WZ. Członek Spółdzielni może skorzystać z wzoru pełnomocnictwa przygotowanego przez Spółdzielnię lub zredagować jego treść samodzielnie. Członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Spółdzielni oraz pełnomocnicy członka Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu winni okazać się dokumentem tożsamości.

 Uczestnicy Walnego Zgromadzenia obowiązkowo powinni:

 • wypełnić oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zebraniu ze względu na wirus COVID-19. Druk oświadczenia jest dostępny na
  stronie smzlotoryja.pl, w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 3) oraz będzie dostępny podczas odbioru mandatu do głosowania,
 • posiadać indywidualne środki ochrony ust i nosa przewidziane przepisami prawa (maseczka, przyłbica) oraz własny długopis,
 • zachować odstęp podczas odbioru mandatu do głosowania.

 

                                                                                                                                           Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Agat" w Złotoryi