Zakłócanie spokoju sąsiadom przez jednego z mieszkańców bloku

Z uwagi na pojawiające się zgłoszenia zakłócania spokoju sąsiadom, a także naruszanie ich prawa do spokoju i wypoczynku, informujemy, że takie zachowanie stanowi wykroczenie.

Jednakże przed podjęciem ostatecznych kroków proponujemy obiektywnie spojrzeć na zachowanie sąsiada i jego pobudki. Zastanowić się czy jego działanie ma charakter jednorazowy czy też powtarzalny. Czy zachowanie takie wynika ze złej woli czy też z konieczności życiowej lub nieświadomości. Warto porozmawiać z pozostałymi sąsiadami i zapytać czy również dostrzegają problem.

W każdym przypadku zakłócenia spokoju można wezwać policję. Proszę pamiętać, iż po zgłoszeniu wykroczenia polegającego na zakłócaniu spokoju jest ono ścigane z urzędu, a policja obowiązana jest podjąć niezwłoczną i skuteczną interwencję.

Innym prawnym sposobem powstrzymania sąsiada przed zakłócaniem spokoju jest skierowanie sprawy na drogę postępowania cywilnego. Zastosowanie tutaj będą miały przepisy Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) odnoszące się do stosunków sąsiedzkich, a także do ochrony dóbr osobistych.

Zgodnie z art. 144 K.c. „właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”.

Natomiast zgodnie z art. 222 § 2 K.c. „przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń”.

Jeśli sąsiad hałasuje, zakłóca spokój, przez co narusza prawo do spokojnego zamieszkiwania, można wnieść do sądu cywilnego pozew o zaniechanie tych działań.

Pamiętajmy o możliwości oficjalnego zgłoszenia łamania regulaminu porządku domowego do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „AGAT” pisemnie lub drogą e-mail, co umożliwi nam podjęcie kroków prawem przewidzianych np. wystosowanie pisemnego upomnienia.

Anonimowe zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

                                                                                                             Z poważaniem
                                                                                                           Zarząd SM „AGAT”