Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu SM "Agat' w Złotoryi

RADA NADZORCZA SM “AGAT” w Złotoryi

ogłasza nabór na stanowisko

PREZESA ZARZĄDU SM “AGAT” w Złotoryi

Kandydaci na stanowisko powinni spełniać następujące wymagania:

 1. wykształcenia wyższe ekonomiczne, techniczne lub prawnicze
 2. co najmniej 10 letni staż pracy w tym min. 3 lata na stanowisku kierowniczym
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 4. korzystanie z pełni praw publicznych
 5. zaprzestanie prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni w przypadku wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni
 6. brak pokrewieństwa, powinowactwa lub pozostawania w związku małżeńskim w stosunku do członków Rady Nadzorczej
 7. znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych
 8. znajomość statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “AGAT” w Złotoryi
 9. znajomość ustaw:
  1. prawo spółdzielcze
  2. ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
  3. ustawa o gospodarce nieruchomościami
  4. ustawa prawo budowlane
 10. doświadczenie w zarządzaniu i eksploatacji zasobów mieszkaniowych, kontroli finansowej oraz rachunkowości zarządczej
 11. znajomość obsługi programów komputerowych
 12. komunikatywność, rzetelność, umiejętność podejmowania decyzji
 13. brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku

Wymagania dodatkowe (mile widziane ale nie niezbędne):

 1. licencja zarządcy nieruchomości
 2. prawo jazdy kat. B
 3. posiadanie umiejętności negocjacyjnych
 4. umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych
 5. kreatywność i samodzielność w pracy

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: 

 1. Życiorys (CV) i List Motywacyjny zawierający zdjęcie oraz informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, e-mail). 
 2. Dyplom (kopia) ukończenia studiów wyższych oraz inne dokumenty w formie kserokopii świadczące o posiadanych kwalifikacjach poświadczone za zgodność przez kandydata. 
 3. Świadectwo pracy lub inne dokumenty potwierdzające 10 letni staż pracy, w tym 3 lat na stanowisku kierowniczym. 
 4. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych. 
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. 
 6. Oświadczenie o nieprowadzeniu przeciw kandydatowi postępowań przez prokuraturę i karno-skarbowych. 
 7. Oświadczenie o niepozostawaniu w sporze sądowym ze Spółdzielnią. 
 8. Oświadczenie o zaprzestaniu działalności konkurencyjnej w sytuacji wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni. 
 9. Oświadczenie o braku pokrewieństwa, powinowactwa lub pozostawania w związku małżeńskim w stosunku do członków Rady Nadzorczej. 
 10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Radę Nadzorczą do celów postępowania kwalifikacyjnego. 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Termin: do dnia 23 października 2023 r. do godziny 13:00.
 2. Oferty należy składać do Rady Nadzorczej SM “AGAT” w Złotoryi, 59-500 Złotoryja, ul. J. Słowackiego 2  w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu SM “AGAT” w Złotoryi”, w terminie do  dnia 23 października 2023 r. do godz. 13:00.  (liczy się data wpływu do Spółdzielni Mieszkaniowej “AGAT” w Złotoryi).
 3. Miejsce składania dokumentów: Spółdzielnia Mieszkaniowa “AGAT” w Złotoryi, 59-500 Złotoryja, ul. J. Słowackiego 2

Dodatkowe informacje:

 1. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Procedura naboru na stanowisko jest przeprowadzana dwuetapowo i obejmuje:
  • I etap- kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych.
  • II etap- kwalifikacja merytoryczna obejmującą rozmowę kwalifikacyjną.
 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.
 4. Informacja o wyniku naboru kandydatów, z podaniem ich imion i nazwisk oraz miejsca zamieszkania będzie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyn.