Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM "Agat" w Złotoryi

Z a w i a d o m i e n i e
o uzupełnieniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni
w dniu  29 czerwca 2023 r.

        Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi zawiadamia, że na podstawie § 41 statutu uzupełnia się porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w związku z żądaniem Członków i Zarządu Spółdzielni o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

  • informacji Zarządu SM „Agat” w Złotoryi dot. współpracy z Radą Nadzorczą od początku kadencji 2022 r.
  • projektów uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
  • projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian do statutu Spółdzielni
  • projektu uchwały w sprawie uchwalanie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni.

 

Uzupełniony porządek obrad przedstawia się następująco:
I. Otwarcie zebrania i przedstawienie porządku obrad.
II. Odczytanie listy pełnomocników członków Spółdzielni.
III. Wybór Prezydium Zebrania.
IV.  Wybór Komisji: mandatowo - skrutacyjnej i uchwał.
V.   Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej  w zakresie prawidłowości zwołania    
       Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenia prawomocności w podejmowaniu uchwał.
VI.  Sprawozdanie  Zarządu Spółdzielni z działalności statutowej za 2022r. z uwzględnieniem
       sprawozdania finansowego.                                                                     
VII. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2022 r.
VIII. Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi dotycząca współpracy z
         Radą Nadzorczą od początku kadencji 2022 r.
IX. Przedstawienie listu polustracyjnego z lustracji pełnej Spółdzielni obejmującej lata 2020-
       2022.
X.   Omówienie zmian do statutu Spółdzielni.
XI.  Omówienie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni.
XII. Dyskusja w sprawach objętych porządkiem zebrania zgodnie z § 45 statutu. 
XIII.Prezentacja kandydatów na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2025
         - przeprowadzenie wyborów uzupełniających na członka Rady Nadzorczej.
XIV. Podjęcie uchwał w sprawach:

1.    Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności statutowej Spółdzielni za 2022r.

2.    Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022r.

3.    Podziału nadwyżki bilansowej za 2022r.

4.    Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 r.

5.    Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 r.

6.    Przyjęcia wniosku wynikającego z  listu polustracyjnego z lustracji pełnej Spółdzielni
       obejmującej lata 2020 – 2022.

7.    Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką SM „Agat” w Złotoryi może zaciągnąć.

8.    Uchwalenia zmian do statutu Spółdzielni,

9.    Uchwalenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni.

10.  Odwołania Członków Rady Nadzorczej – podjęcie uchwał.

11.  Wybór przedstawiciela Spółdzielni na zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegatów
        na  VII Kongres Spółdzielczości.

12.  Wybór delegata Spółdzielni na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego SM  RP.

 

XV.   Zamknięcie obrad.

                                                         Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi