Z pracy Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni w I kw. 2023 r.

I. Rada Nadzorcza realizowała na bieżąco zadania dotyczące nadzoru  i kontroli działalności Spółdzielni. Rada Nadzorcza zajmowała się sprawami:

 • Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
 • protokołów z posiedzeń Zarządu Spółdzielni oraz podjętych uchwał w czwartym kwartale 2022 r.
 • zaległości w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe wg stanu na dzień 31.12.2022r.
 • weryfikacja i ocena projektów planów robót remontowych oraz źródeł ich finansowania na 2023 r. (plany dla nieruchomości i plany osiedlowe).
 • Informacja Zarządu dot. zaległości w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe na dzień 31.12.2022r.
 • Informacja Zarządu dot. działalności społeczno - kulturalnej przy udziale Stowarzyszenia „Asklepios”.
 • Informacja Zarządu dot. zatrudnienia i etatyzacji oraz rejestr umów zleceń za okres ostnich 12 miesięcy.

Rada Nadzorcza podjęła uchwały m.in. dot.:

 • wprowadzenia zmiany opłaty na fundusz społeczny i oświatowo-kulturalny,
 • zatwierdzenia planu pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej Rady na I półrocze 2023r.
 • wprowadzenia zmian do „Regulaminu organizowania przetargów na zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi”.
 • zatwierdzenia planów remontów na 2023r. dot. nieruchomości spółdzielni i osiedli „Hoża-Słowackiego” i „Nad Zalewem”,
 • wprowadzenia zmiany odpisu na fundusz remontowy nieruchomości: Podwale 1a-e, 3a-e, Wiosenna 4a-e, J. Słowackiego 2ab, J. Słowackiego 4, 6a-f, 9a-f, Letnia 1, 2abc, 3, 5abc, Hoża 5a-e, Nad Zalewem 22ab, 24abc, Kaczawska 2,4,6; Nad Zalewem 12ab, Bobrzańska 1, Nad Zalewem 26bc, Boh. Getta Warszawskiego 12,14,
 • ustalenia wynagrodzenia dla członka Zarządu SM „Agat” w Złotoryi – Głównej Księgowej.

Rada Nadzorcza  powołała ze swojego grona Komisję czasową ds. zmian Regulaminu Rady Nadzorczej, zmian  regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi      i statutu Spółdzielni.

II. Zarząd Spółdzielni w I kw. br. na bieżąco nadzorował realizację uchwalonego na 2023 r. planu gospodarczego i remontów nieruchomości oraz osiedli. Oprócz realizacji bieżących zadań Zarząd opracowywał materiały i projekty uchwał, których rozpatrywanie i zatwierdzanie należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

Do ważnych zadań, które było realizowane w I kwartale 2023 r. zaliczamy:

 • przygotowanie dokumentacji do wdrożenia przedsięwzięcia pn. „Likwidacja junkersów” w 10 budynkach w 2023 r.
 • prowadzenie działań i współpracy z Komornikiem sądowym w sprawie egzekucji, opróżnienia lokalu i przekazanie do dyspozycji spółdzielni, największego dłużnika w spółdzielni.

Zarząd rozwiązywał problemy dotyczące zarządzania i gospodarowania zasobami Spółdzielni,  analizował zaległości w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe oraz rozpatrywał sprawy członków  oraz użytkowników lokali dot. m.in.:

            - przyjęcia w poczet członków Spółdzielni,
            - spłaty zadłużenia z tytułu opłat za lokale lub ciepło.

W I kw. br. Zarząd Spółdzielni podjął uchwały m.in.  w sprawach:

 • zmiany zaliczki za energię elektryczną dostarczaną do garaży w nieruchomości Wojska Polskiego 30a-d,
 • zatwierdzenia wysokości spłaty kredytu dla lokali mieszkalnych w nieruchomości Wojska Polskiego 30 a-d,
 • zmiany zaliczki na pokrycie kosztów ciepła dla budynków, do których ciepło dostarcza Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy,
 • zatwierdzenia rozliczenia różnicy wody między licznikiem głównym, a sumą wodomierzy indywidualnych w Złotoryi i Raciborowicach G. 1,2,3 i 196ab,
 • zatwierdzenia rozliczenia kosztów i przychodów ciepła oraz ciepłe wody w zasobach Spółdzielni za 2022 r.
 • zatwierdzenia rozliczenia kosztów ciepła w nieruchomości Raciborowice G. 1,2,3 za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2022r,
 • zatwierdzenia rozliczenia kosztów eksploatacji i utrzymania zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni za 2022r.,
 • przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022r.,
 • przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2022r.

Zarząd przyjął:

 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego „Asklepios” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi za 2022 r.  oraz preliminarz kosztów na 2023 r.. 

Opr. EB