Odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Po okresie największego zagrożenia epidemią COVID 19, w maju 2022 r. został zniesiony stan epidemii, przy czym nadal jest zachowany stan zagrożenia tą epidemią.

W związku z tym Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi  zwołał Walne Zgromadzenie Członków, zgodnie z Art. 39 § 1 Ustawy Prawo Spółdzielcze i Art.  8³ ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w trybie zgodnym z Art. 8³ ust. 6 usm oraz statutem Spółdzielni. Zebranie odbyło się w 2 częściach (Raciborowice i Złotoryja) w dniach 21 i 23 czerwca 2022 r. W porządku Walnego Zgromadzenia były najważniejsze sprawy wynikające z ustaw: Prawo Spółdzielcze i Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, za okres dwóch lat 2020 i 2021 r.  Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia były m.in. sprawy dotyczące: sprawozdania Zarządu z działalności statutowej i finansowej Spółdzielni za 2020    i 2021, sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 i 2021 rok,  przyjęcie kierunków rozwoju działalności gospodarczej  oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielni na lata  2023-2026, zmiany do statutu Spółdzielni. Ważnym tematem w porządku Walnego Zgromadzenia były wybory do Rady Nadzorczej, w związku z upływem okresu 3-letniej kadencji, na kolejną kadencję 2022-2025.

W trakcie obrad Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1/2022 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020r.

Uchwała nr 2/2022 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok.

Uchwała nr 3/2022 w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2020 r.

Uchwała nr 4/2022 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021r.,

Uchwała nr 5/2022 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021r.,

Uchwała nr 6/2022 w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2021 r.

Uchwała nr 7/2022 w sprawie: udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni za 2020r.,

Uchwała nr 8/2022 w sprawie: udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni za 2021r.,

Uchwała nr 9/2022 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020r.

Uchwała nr 10/2022 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021r.

Uchwała nr 11/2022 w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Spółdzielni

Uchwała nr 13/2022 w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielni na lata 2023-2026

Uchwała nr 14/2022 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

Na Walnym Zgromadzeniu Członków  nie podjęto Uchwały nr 12/2022 w sprawie wprowadzenia zmiany do statutu Spółdzielni dotyczącej sposobu głosowania na Walnym Zgromadzeniu w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu – projekt  Członków Spółdzielni. Zgodnie ze statutem spółdzielni głosowanie w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu może się odbywać w trybie jawnym lub tajnym – w tej sprawie czy tryb głosowania jawny czy tajny decydują Członkowie Spółdzielni obecni za Walnym Zgromadzeniu.

Sprawozdania z działalności spółdzielni i sprawozdania finansowe przedstawione przez Zarząd  Spółdzielni i sprawozdania Rady Nadzorczej zostały zatwierdzone. Zatwierdzone zostały także nadwyżki bilansowe spółdzielni za 2020 i 2021 r.

  • za 2020 r.  -   157.251,30 zł.,              na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości - 57.251,30 zł., na fundusz remontowy nieruchomości  -  100.000,00 zł.
  • za 2021 r.  -   171.411,65 zł.,              na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości – 120.000,00 zł.  na fundusz zasobowy 51.411,65 zł.

Uznanie nadwyżką bilansową działalności statutowej (GZM i remonty)  skutkuje stosowaniem niższych opłat dla członków spółdzielni : opłata eksploatacyjna i odpis na fundusz remontowy.

Dziękujemy Członkom Spółdzielni za uczestnictwo i aktywny udział w zebraniach.  Opr. EB