Remonty wykonane w II kwartale 2022 roku

Spółdzielnia kontynuuje w dalszym ciągu prace remontowe zgodnie z Planem remontów na rok 2022, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, w ramach możliwości finansowych i zgromadzonych środków na funduszu remontowym. 

Wykonano nastepujące roboty remontowe:

  • remont klatek schodowych – ul.Nad Zalewem 32B, Hoża 5B, Słowackiego 2B,
  • wymiana rur kanalizacji burzowej i koszy zlewowych przy ul.J.Słowackiego 2 A i 2B
  • docieplenie kominów i naprawa czap kominowych – Raciborowice Górne budynek Nr.1

Przeprowadzono bieżące remonty (częściowe) dachów, wymiany obróbek blacharskich w budynkach:

  • ul.J.Słowackiego 2B, ul.Nad Zalewem 32B, ul.Nad Zalewem 26B, ul.Nad Zalewem 14, ul.Kaczawska 4, ul.J.Słowackiego 4, ul. Hoża 5, ul. Letnia 5, ul.J.Słowackiego 2A, Letnia 4, ul.Kaczawska 4,

Obecnie kończą się prace remontowe klatki schodowej w budynku przy ul.J.Słowackiego 2A.  Planujemy również remont klatki schodowej na wniosek lokatorów przy ul.Letnia 2C.

W związku z pogarszającym się stanem schodów wejściowych (terenowych) do budynków w naszych zasobach, przeprowadzenie kapitalnych remontów zostanie uwzględnione w planie remontów na 2023 rok. Wykonanie w/w prac uzależnione jest jednak od zgromadzonych środków finansowych na funduszu remontowym nieruchomości, zgodnie ze statutem może wystapić nadwyżka kosztów nad przychodami, jednak spłata tej nadwyżki nie może przekraczać okresu do 5 lat, przy odpowiednim poziomie odpisu na fundusz remontowy. Plan remontów wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. W tym roku dokonamy bieżących napraw schodów w tych budynkach, gdzie jest to niezbędne mając na uwadze bezpieczeństwo naszych lokatorów.

Na obiektach małej architektury w piaskownicach wymieniony został piasek oraz wyrównany przyległy do nich teren (wybrana ziemia) powodująca degradację (niszczenie) drewnianych siedzisk.

  • ul.M.Konopnickiej, ul.Słowackiego 9, ul.Podwale 3, ul.Letnia 2, Nad Zalewem 26, ul.Nad Zalewem 32, Raciborowice Górne 196, Raciborowice Górne 1,2,3

Na placu zabaw przy ul. Słowackiego 9 planujemy wymianę małej karuzeli ze względu na zły stan techniczny urządzenia.

Przygotowano specyfikacje i ogłoszono przetarg na wykonanie częściowego docieplenia ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką (kontynuacja) dla budynków:

- ul. J.Słowackiego 9 kl. A,B - docieplenie elewacji wejściowej

- ul. Podwale1 kl. C,D,E - docieplenie elewacji wejściowej

- ul. Nad Zalewem 24 kl. A,B,C - docieplenie elewacji tylnej i szczytowej (zachodniej)

Po spełnieniu procedur ofertowych dokonano wyboru wykonawcy w/w robót.  Planowane rozpoczęcie robót nastąpi na przełomie miesiąca lipca/sierpnia 2022 r., a zakończenie planowane jest do 30 listopada 2022 r.

Ponadto zaplanowana jest wymiana 452 szt. wodomierzy zimnej i 162 szt. ciepłej wody w budynkach : ul.Podwale 3 A,B,C,D,E, ul.J.Słowackiego 6 A,B,C,D,E,F ul.J.Słowackiego 9 A,B,C,D,E,F, ul.Letnia1, ul.Nad Zalewem 24 A,B,C, ul.Nad Zalewem 26 B,C, ul.Nad Zalewem 23 A, ul.Wojska Polskiego 30 A,B,C,D. Wymiana wodomierzy jest obowiązkiem właścicieli i zarządcy nieruchomości, wynikającym z ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Usługi te zostaną wykonane w dwóch etapach przez Firmę Ista Polska Sp.z o.o. do 30 września 2022 roku. O terminach będziemy informować mieszkańców na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do prac. Prosimy o udostępnienie lokali do przeprowadzenia niezbędnych usług.

Na bieżąco są usuwane zgłoszone usterki i awarie. Opr. CW.