Zaległości w opłatach za używanie lokali

Zadłużenie członków spółdzielni i użytkowników lokali na dzień 31.05.2022r. wynosiło 411.777,28 zł., co dało wskaźnik 3,74% licząc do rocznego wymiaru opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże.

Struktura zaległości na lokalach mieszkalnych (bez kosztów sądowych) na 31.05.2022r. przedstawiała się następująco:

- zaległości do 1-m-ca          271 lokali na kwotę 75 064,15zł.
- zaległości od 1-3m-cy          75 lokali na kwotę 89 693,19zł.
- zaległości od 3-6m-cy          23 lokali na kwotę 68 899,30zł
- zaległości od 6-12m-cy          5 lokali na kwotę 27 291,71zł
- zaległości powyżej 12-m-cy   5 lokali na kwotę 141 175,97zł

Razem 379 lokali na kwotę 402 124,32zł

 Bez zadłużenia było 976 lokali. Zaległości z tytułu opłat za lokale użytkowe i garaże wyniosły 9 652,96zł. Poziom zadłużeń analizowany jest w comiesięcznych zestawieniach i przedkładany Zarządowi Spółdzielni, a raz na kwartał informacja o stanie zadłużeń jest przedkładana na posiedzenie Rady Nadzorczej.

W Spółdzielni na lokalu mieszkalnym z największym zadłużeniem na Osiedlu „Nad Zalewem” w Złotoryi trwa procedura egzekucji z nieruchomości lokalowej, prowadzona przez Komornika Sądowego. Po bezskutecznych licytacjach, na wniosek spółdzielni Sąd Rejonowy w Złotoryi wydał postanowienie o przybiciu. Staliśmy się właścicielem lokalu dłużnika. Oczekujemy na wydanie nam lokalu, po opróżnieniu z osób i rzeczy.

Osiągnięty wskaźnik zadłużenia wynoszący 3,74% jest wynikiem dobrym, wymaga jednak systematycznych działań w zakresie windykacji i egzekucji należności. Spółdzielnia reguluje wszystkie zobowiązania na bieżąco.  Dziękujemy wszystkim lokatorom, którzy na bieżąco regulują swoje opłaty do Spółdzielni.  

Opr. J.M.