Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Agat" w Złotoryi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi  działając  na podstawie § 39 i § 40 statutu Spółdzielni zwołuje  Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, którego obrady odbędą się          w 2 częściach wg następującego harmonogramu:

 Część I  –  obejmująca członków Osiedla Raciborowice
                  21 czerwca 2022r. (wtorek) o godz. 1700  w Szkole Podstawowej w Raciborowicach D.

Część II  – obejmująca członków Osiedla „Hoża-Słowackiego”, „ Nad Zalewem”, „ Miasto”, 
                  23 czerwca 2022r. (czwartek)  o godz. 1700  w siedzibie Spółdzielni
                  przy ul. J. Słowackiego 2  w Złotoryi

 Porządek obrad

I.    Otwarcie zebrania i przedstawienie porządku obrad.

II.   Odczytanie listy pełnomocników członków Spółdzielni.

III.  Wybór Prezydium Zebrania.

IV.  Wybór Komisji: mandatowo – skrutacyjnej i uchwał.

V.   Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w zakresie prawidłowości zwołania Walnego
      Zgromadzenia oraz stwierdzenia prawomocności w podejmowaniu  uchwał.

VI.  Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności statutowej za 2020 r. i 2021 r.
       z uwzględnieniem  sprawozdań finansowych.

VII. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2020 r. i 2021 r.

VIII. Informacja dot. realizacji wniosków z listu polustracyjnego z lustracji pełnej Spółdzielni
       obejmującej lata 2017–2019.

IX.   Kierunki rozwoju działalności gospodarczej i społeczno-kulturalnej Spółdzielni na lata
       2023-2026.

X.    Zmiany do statutu Spółdzielni.

XI.   Przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022–2025
       - przeprowadzenie wyborów 9 członków Rady Nadzorczej.

XII.  Dyskusja w sprawach objętych porządkiem zebrania zgodnie z § 45 statutu.

XIII.  Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności statutowej Spółdzielni za 2020r.
 2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020r.
 3. Podziału nadwyżki bilansowej za 2020r.
 4. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności statutowej Spółdzielni za 2021 r.
 5. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.
 6. Podziału nadwyżki bilansowej za 2021 r.
 7. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2020 r. i 2021 r.
 8. Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020r.
 9. Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021r.
 10. Zmiany do statutu Spółdzielni.
 11. Kierunki rozwoju działalności gospodarczej i społeczno-kulturalnej Spółdzielni na lata 2023-2026.
 12. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką SM „Agat” w Złotoryi może zaciągnąć.

   XIV.   Zamknięcie obrad.

       Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad  Członkowie Spółdzielni mogą składać w formie pisemnej w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej Części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
        W terminie do 15 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 41  ust. 2  statutu Spółdzielni można zgłaszać pisemnie kandydatów na członka Rady Nadzorczej, którzy składają pisemne oświadczenie zgodnie z § 51 ust. 10 statutu Spółdzielni.
        Jednocześnie informujemy, że na 14 dni przed posiedzeniem pierwszej Części Walnego Zgromadzenia   w biurze Spółdzielni (pok. nr 3) znajdować się będą do wglądu  sprawozdania, list polustracyjny  i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, z którymi członek może zapoznać się. W/w dokumenty dostępne będą  na stronie  Spółdzielni www.smzlotoryja.pl  w zakładce „TWÓJ CZYNSZ”. Hasło dostępu do zakładki członek Spółdzielni może uzyskać po złożeniu wniosku.
Zgodnie z art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście  albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie  i przekazane w oryginale obsłudze Walnego Zgromadzenia przy podpisywaniu listy obecności i dołączone do protokołu WZ. Członek Spółdzielni może skorzystać z wzoru pełnomocnictwa przygotowanego przez Spółdzielnię lub zredagować jego treść samodzielnie. Członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Spółdzielni oraz pełnomocnicy członka Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu winni okazać się dokumentem tożsamości.

                                                               Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi