Praca Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni w I kw. 2022 r.

I. Rada Nadzorcza

            Na posiedzeniach w I kw. br. Rada Nadzorcza realizowała na bieżąco swoje statutowe kompetencje dotyczące nadzoru i kontroli działalności Spółdzielni. Sprawami, którymi Rada Nadzorcza się zajmowała i dokonywała oceny były:

 • Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
 • protokołów z posiedzeń Zarządu Spółdzielni oraz podjętych uchwał w czwartym kwartale 2021 r.
 • zaległości w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe wg stanu na dzień 31.12.2021r.
 • weryfikacja i ocena projektów planów robót remontowych oraz źródeł ich finansowania na 2022 r. (plany dla nieruchomości i plany osiedlowe).
 • Informacja Zarządu dot. zaległości w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe na dzień 31.12.2021r.
 • Informacja Zarządu z rozliczenia różnicy wody między licznikiem głównym, a sumą wodomierzy indywidualnych w zasobach Spółdzielni na dzień 31.12.2021 r.,
 • Informacja Zarządu dot. wyników rozliczenia kosztów ciepła na dzień 31.12.2021r.
 • Informacja Zarządu dot. organizacji pracy i sytuacji w Spółdzielni w związku z pandemią COVID 19,
 • Informacja Zarządu dot. ważnych spraw sądowych i egzekucyjnych,

Rada Nadzorcza podjęła uchwały m.in. dot.:

 • zatwierdzenia planów remontów na 2022r. dot. nieruchomości spółdzielni i osiedli „Hoża-Słowackiego” i „Nad Zalewem”,
 • wprowadzenia zmiany odpisu na fundusz remontowy nieruchomości: Wiosenna 4a-e, Słowackiego 4, 6a-f, 9a-f, Letnia 1, 4abc, 5abc, Hoża 5a-e, Bystrzycka 2ab, Nad Zalewem 34, Kaczawska 2,4,6,
 • wprowadzenia zmian do „Regulaminu porządku domowego Spółdzielni”,
 • wprowadzenie zmian do „Regulaminu organizacyjnego Spółdzielni”,

II. Zarząd Spółdzielni

            Zarząd w I kw. br. na bieżąco nadzorował realizację uchwalonego na 2022 r. planu gospodarczego i remontów nieruchomości oraz osiedli. Oprócz realizacji bieżących zadań Zarząd opracowywał materiały i projekty uchwał, których rozpatrywanie i zatwierdzanie należy do kompetencji Rady Nadzorczej. 

Zarząd rozwiązywał problemy dotyczące zarządzania i gospodarowania zasobami Spółdzielni,  analizował zaległości w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe oraz rozpatrywał sprawy członków  oraz użytkowników lokali dot. m.in.:

- przyjęcia w poczet członków Spółdzielni,

- spłaty zadłużenia z tytułu opłat za lokale lub ciepło.

W I kw. br.   podjął uchwały min.  w sprawach:

 • zatwierdzenia rozliczenia różnicy wody między licznikiem głównym, a sumą wodomierzy indywidualnych w Złotoryi,
 • zmiany opłaty na porycie kosztów różnicy wody między licznikiem głównym, a sumą liczników indywidualnych w nieruchomości J. Piłsudskiego 27abc,
 • zatwierdzenia rozliczenia różnicy wody między liczkiem głównym, a sumą wodomierzy indywidualnych w Raciborowicach G. 196ab i 1,2,3,
 • zmiany zaliczki oraz opłaty ryczałtowej na centralne ogrzewanie dla budynków, do których ciepło dostarcza WPEC w Legnicy,
 • zmiany opłaty za podgrzanie wody w budynkach, do których ciepło dostarcza WPEC w Legnicy,
 • zmiany opłaty zaliczkowej za gaz dostarczany na cele bytowe (kuchenka gazowa) do lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni,
 • zatwierdzenia rozliczenia kosztów i przychodów ciepła oraz ciepłej wody w zasobach Spółdzielni za 2021r.
 • zawieszenia rozliczenia opłaty zaliczkowej za gaz dostarczany na cele bytowe (kuchenka gazowa) dla lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni za okres I – XII 2021r. i rozliczenia tych kosztów na dzień 31-12-2022 r.
 • zawieszenia rozliczenia kosztów ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania dla nieruchomości zasilanych z kotłowni lokalnych w Złotoryi i Raciborowicach G. 1,2,3 i 196ab za okres I – XII 2021 r. i rozliczenia tych kosztów na dzień 31-12-2022 r.

Zarząd rozpatrzył po przeprowadzonych negocjacjach m.in. oferty na wykonanie:

 • robót dekarskich i ogólnobudowlanych w zasobach Spółdzielni na 2022r.,
 • prac remontowych instalacji odgromowej i instalacji elektrycznej na zasobach Spółdzielni w 2022r.,
 • wymiany domofonu w budynku Raciborowice G. 196a II kl.,
 • rozbiórki boksu śmietnikowego przy budynku Piłsudskiego 27abc,
 • okresowej kontroli (przeglądu) stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych oraz stałej ich obsługi.

Zarząd przyjął:

 • zmianę wysokości taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Warta Bolesławiecka (opłata zaliczkowa zimnej wody) za 1 m3 z kwoty 7,6248 zł. brutto na   8,5752 zł. brutto, która wchodzi w życie z dniem 01 marca 2022r. Powyższe zostało zatwierdzone Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Nr WR.RZT.70.62.2021                      z dnia 13.12.2021r.  oraz Uchwałą nr XXXII/334/22 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 10.02.2022r. w sprawie dopłat do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które  obowiązują od dnia 21 stycznia 2022r.
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego „Asklepios” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi za 2021 r. oraz preliminarz kosztów na 2022 r.. 

Opr. EB