Duże podwyżki cen gazu a wyniki rozliczeń kosztów ciepła i kuchenek gazowych

W okresie II półrocza 2021r nastąpiły bardzo duże podwyżki cen gazu, które sięgały ok. 300 %. Do 35 budynków naszych zasobów ciepło jest dostarczane przez WPEC S.A w Legnicy. Natomiast do 5 nieruchmości ciepło dastarczane jest z własnych kotłowni wbudowanych, które zasilane są gazem. Stabilizacja cen ciepła występuje dla budynków, do których ciepło kupujemy od WPEC S.A. w Legnicy, podwyżka w lutym 2022 r. dla tych budynków wyniosła ok. 10 %, a taryfy ciepła zatwierdza w tym przypadku Prezes Urzędu Regulacji Energtyki.

Dla budynków, w których ciepło dostarczamy z własnych kotłowni zasilanych gazem oraz dla budynków, w których jest zbiorczy licznik gazowy na cele bytowe na Osiedlu"Nad Zalewem" w Złotoryi (kuchenki gazowe) w II półroczu 2021 r. wystąpiły drastyczne podwyżki cen gazu. Zarząd Spółdzielni na bieżąco monitorował ceny i koszty, analizowaliśmy planowane koszty i poziom zaliczek na pokrycie kosztów gazu i ciepła w tych budynkach. W związku z tym podjęliśmy działania i uchwały w sprawach:

  • występowaliśmy do dostawcy gazu o zweryfikowanie cen gazu, jesteśmy w trakcie realizacji naszego roszczenia,

  • podwyższenie zaliczek na pokrycie kosztów ciepła w budynkach ul. M. Konopnickiej 8, ul. B.G.Warszawskiego 12/14, ul. J. Piłsudskiego 27 oraz w Raciborowicach 1, 2, 3 i 196 AB, podwyżki zaliczek na potrzeby c.o. w w/w budynkach wyniosły od 55 do 92 %.

  • podwyższenie zaliczek na pokrycie kosztów gazu na cele bytowe (kuchenki gazowe) dla budynków ul. Nad Zalewem 14, 16, 17, 22, 24, 34, ul. Bystrzycka 1, 2, ul. Kaczawska 2, 4, 6, 7, 8, 10, w których występują zbiorcze liczniki gazowe,

  • podpisaliśmy z PGNiG-e od 01-01-2022 r. nową umowę na dostawę gazu do w/w budynków na cele centralnego ogrzewania i cele bytowe, w których mamy zagwarantowane ceny gazu wg TARYFY zatwierdzonej przez URE, jak dla gopodarstw domowych.

  • rozliczenia kosztów ciepła w w/w budynkach i gazu w w/w budynkach w okresie 24 miesięcy, tj. na dzień 31-12-2022 r., w związku z niekorzystnymi wynikami rozliczeń, co pozwoli na złagodzenie skutków rozliczenia kosztów okresu minionego i zniwelowanie dopłat.

Zmiana wprowadzona Ustawą z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu chroni gospodarstwa domowe od 1 stycznia 2022 r. przed wysokimi cenami gazu (Tarcza nr 1, nr 2). W/w ustawa i złożone przez spółdzielnię oświadczenia do PGNiG o sposobie wykorzystania paliwa obniżają koszt paliwa gazowego na rok 2022 r., do poziomu "gospodarstw domowych". W związku z powyższym Zarząd spółdzielni podjął uchwałę o rozliczeniu zaliczek na c.o. i gazu (dla kuchenek gazowych) dla nieruchomości j.w. na koniec grudnia 2022 r., co pozwoli na uniknięcie wysokich dopłat do indywidualnych rozliczeń za c.o. i rozliczeń gazu na potrzeby kuchenek gazowych.

Jednocześnie informujemy, że w miesiącu marcu br. złożyliśmy wnioski do WPEC Legnica o warunki przyłączenia budynków przy ulicach: J. Piłsudskiego 27, M. Konopnickiej 8 i Boh. Getta Warszawskiego 12/14 w Złotoryi do sieci stanowiącej własność WPEC w Legnicy, z której już są zaopatrywane w ciepło budynki osiedla "Nad Zalewem" i osiedla "J. Słowackiego". Jest szansa aby w perspektywie nasze powyższe budynki mogły też korzystać z ciepła dostarczanego przez dostawcę z Legnicy. Dla porównania podajemy też (co nie jest tajemnicą), że właściciel naszego lokalnego hotelu "GOLD HOTEL" też przeszedł na system zdalny dostarczania ciepła przez WPEC w Legnicy, rezygnując z bardzo drogiego ogrzewania obiektu w systemie gazowym.
Dla porównania pozwoliliśmy sobie zrobić rozeznanie w zakresie cen węgla np. ekogroszku, na lokalnym rynku. Ceny tego węgla wzrosły o ok. 120 % w stosunku do cen IV kwartalu 2021 r.
Przy szalejących podwyżkach cen nośników energii podejmujemy decyzje, które zabezpieczą najkorzystniejsze rozwiązania dla naszych członków spółdzielni i członków ich rodzin  i użytkowników lokali spółdzielczych.
Opr. CK/MK