Konkurs na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO SPÓŁDZIELNI

                   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "AGAT" w Złotoryi ul. J.Słowackiego 2, 59-500 Złotoryja                                                                                                                                                                                                      OGŁASZA KONKURS  

                                       na stanowisko Głównego Księgowego SM "AGAT" w Złotoryi

 1. Wymagania:
 • wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne,
 • co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 • umiejętność kierowania zespołem pracowniczym i organizowania pracy,
 • umiejętność komunikowania się z petentami,
 • umiejętność pracy z programami komputerowymi,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • podstawowa znajomość zagadnień spółdzielczości mieszkaniowej.

 Dodatkowymi atutami będą:

 • uprawnwienia biegłego rewidenta,
 • licencja zarządcy nieruchomości.
 1. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
 • CV z fotografią,
 • pisemną koncepcję funkcjonowania pionu księgowości, po zapoznaniu się z materiałami o działalności SM "AGAT" (w siedzibie spółdzielni),
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych wyżej,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na tym stanowisku,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Informacje dodatkowe.

           Osoba zatrudniona na stanowisku Głównego Księgowego może być powołana przez Radę Nadzorczą Spółdzielni na Członka Zarządu Spóldzielni.

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko Głównej Księgowej" należy   przesyłać  pocztą   na   adres  Spółdzielni   lub  składać w Spółdzielni w terminie                  do 22 kwietnia 2022 r. Rozpatrzenie ofert nastąpi 25 kwietnia 2022 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi osobami, prawo swobodnego wyboru kandydata oraz prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn. Kandydatom, których oferty nie zostaną przyjęte, dokumenty będą zwrócone bez podania uzasadnienia.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. (76) 8783-990 lub (76) 8783-747.