Konkurs na stanowisko Kierownika Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "AGAT" w Złotoryi
                                                      ul. J.Słowackiego 2, 59-500 Złotoryja       
                                                                                                       

OGŁASZA KONKURS
na stanowisko Kierownika Gospodarki Zasobami Mieszkaniowym

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe budowlane lub inne techniczne,
 • co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 • umiejętność kierowania zespołem pracowniczym i organizowania pracy,
 • umiejętność pracy z programami komputerowymi,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,

Dodatkowymi atutami będą:

 • uprawnienia budowalane,
 • licencja zarządcy nieruchomości,
 • znajomość zagadnień dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
 • CV z fotografią,
 • pisemną koncepcję funkcjonowania pionu techniczno-eksploatacyjnego w Spółdzielni, po zapoznaniu się z materiałami o działalności SM "AGAT" (w siedzibie spółdzielni),
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych wyżej,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na tym stanowisku,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

Informacje dodatkowe.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku może być powołana przez Radę Nadzorczą Spółdzielni na Członka Zarządu Spóldzielni.

 

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko Kierownika Działu GZM" należy przesyłać pocztą na adres Spółdzielni lub składać w Spółdzielni w terminie do 07 marca 2022 r. Rozpatrzenie ofert nastąpi 08 marca 2022 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi osobami, prawo swobodnego wyboru kandydata oraz prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Kandydatom, których oferty nie zostaną przyjęte, dokumenty będą zwrócone bez podania uzasadnienia.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. (76) 8783-990 lub (76) 8783-747.