• DSC01299.JPG
 • DSC01300.JPG
 • DSC01303.JPG
 • DSC01311.JPG
 • DSC01312.JPG
 • IMG_1937.JPG
 • PICT0086.JPG
 • PICT1594.JPG
 • PICT1595.JPG
 • PICT1596.JPG
 • PICT1597.JPG
 • PICT1598.JPG
 • PICT1599.JPG
 • PICT1601.JPG
 • PICT1604.JPG
 • PICT1605.JPG

Przetargi

Aktualne przetargi

Twój czynsz

Sprawdź swoje rozliczenia

Fundusze Unijne

Jak i na co pozyskujemy środki

Informacja dotycząca zaległości w opłatach za używanie lokali

Zadłużenie członków spółdzielni i użytkowników lokali na dzień 30.09.2022r. wynosiło
452.468,94 zł, co dało wskaźnik 4,11% licząc do rocznego wymiaru opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże. Struktura zaległości na lokalach mieszkalnych (bez kosztów sądowych) na 30.09.2022r. przedstawiała się następująco:

- zaległości do 1-m-ca 254 lokali na kwotę         75 806,45 zł.
- zaległości od 1-3m-cy 88 lokali na kwotę        105 925,09 zł
- zaległości od 3-6m-cy 21 lokali na kwotę          64 207,06 zł
- zaległości od 6-12m-cy 5 lokali na kwotę          25 421,38 zł.
- zaległości powyżej 12-m-cy 8 lokali na kwotę 168 622,14 zł

                             Razem 376 lokali na kwotę 439 982,12zł

Bez zadłużenia było 979 lokali.
Zaległości z tytułu opłat za lokale użytkowe i garaże wyniosły 12 486,82zł.
Poziom zadłużenia analizowany jest w comiesięcznych zestawieniach.
Osiągnięty wskaźnik zadłużenia wynoszący 4,11% jest wynikiem dobrym, wymaga jednak systematycznych działań w zakresie windykacji i egzekucji należności.
W naszej Spółdzielni na lokalu mieszkalnym z największym zadłużeniem trwa procedura egzekucji z nieruchomości lokalowej, prowadzona przez Komornika Sądowego.
Dziękujemy wszystkim członkom spółdzielni i użytkownikom lokali, którzy na bieżąco regulują swoje opłaty do Spółdzielni. Opr. J.M

Zmiany w składzie Zarządu Spółdzielni

Z dniem 30 kwietnia 2022 r. zakończyła swoją ponad 35 letnią pracę Pani Cecylia Król - jako Członek Zarządu - Kierownik działu gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Z dniem 30 czerwca 2022 r. po ponad 34 latach zakończyła pracę Pani Grażyna Mroczkowska – Członek Zarządu – Główny Księgowy.

Rada Nadzorcza Spółdzielni podjęła uchwałę o powołaniu od 01 lipca 2022 r. na Członka Zarządu – Główną Księgową - Panią Jolantę Maślaną- długoletniego pracownika spółdzielni      w dziale księgowości. Prezesem Zarządu Spółdzieli pozostaje nadal Marian Kret.

Rada Nadzorcza i pracownicy spółdzielni podziękowali odchodzącym Paniom za długoletnią pracę i wniesiony duży wkład dla złotoryjskiej spółdzielni mieszkaniowej i jej członków. Opr. MK.

Odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Po okresie największego zagrożenia epidemią COVID 19, w maju 2022 r. został zniesiony stan epidemii, przy czym nadal jest zachowany stan zagrożenia tą epidemią.

Remonty wykonane w II kwartale 2022 roku

Spółdzielnia kontynuuje w dalszym ciągu prace remontowe zgodnie z Planem remontów na rok 2022, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, w ramach możliwości finansowych i zgromadzonych środków na funduszu remontowym. 

Zaległości w opłatach za używanie lokali

Zadłużenie członków spółdzielni i użytkowników lokali na dzień 31.05.2022r. wynosiło 411.777,28 zł., co dało wskaźnik 3,74% licząc do rocznego wymiaru opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże.

Nabór ofert na stanowisko Kierownika Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Spółdzielnia Mieszkaniowa "AGAT" w Złotoryi 
 ul. J.Słowackiego 2, 59-500 Złotoryi

ogłasza nabór ofert

na stanowisko Kierownika Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Agat" w Złotoryi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi  działając  na podstawie § 39 i § 40 statutu Spółdzielni zwołuje  Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, którego obrady odbędą się          w 2 częściach wg następującego harmonogramu:

 Część I  –  obejmująca członków Osiedla Raciborowice
                  21 czerwca 2022r. (wtorek) o godz. 1700  w Szkole Podstawowej w Raciborowicach D.

Część II  – obejmująca członków Osiedla „Hoża-Słowackiego”, „ Nad Zalewem”, „ Miasto”, 
                  23 czerwca 2022r. (czwartek)  o godz. 1700  w siedzibie Spółdzielni
                  przy ul. J. Słowackiego 2  w Złotoryi

 Porządek obrad

I.    Otwarcie zebrania i przedstawienie porządku obrad.

II.   Odczytanie listy pełnomocników członków Spółdzielni.

III.  Wybór Prezydium Zebrania.

IV.  Wybór Komisji: mandatowo – skrutacyjnej i uchwał.

V.   Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w zakresie prawidłowości zwołania Walnego
      Zgromadzenia oraz stwierdzenia prawomocności w podejmowaniu  uchwał.

VI.  Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności statutowej za 2020 r. i 2021 r.
       z uwzględnieniem  sprawozdań finansowych.

VII. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2020 r. i 2021 r.

VIII. Informacja dot. realizacji wniosków z listu polustracyjnego z lustracji pełnej Spółdzielni
       obejmującej lata 2017–2019.

IX.   Kierunki rozwoju działalności gospodarczej i społeczno-kulturalnej Spółdzielni na lata
       2023-2026.

X.    Zmiany do statutu Spółdzielni.

XI.   Przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022–2025
       - przeprowadzenie wyborów 9 członków Rady Nadzorczej.

XII.  Dyskusja w sprawach objętych porządkiem zebrania zgodnie z § 45 statutu.

XIII.  Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności statutowej Spółdzielni za 2020r.
 2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020r.
 3. Podziału nadwyżki bilansowej za 2020r.
 4. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności statutowej Spółdzielni za 2021 r.
 5. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.
 6. Podziału nadwyżki bilansowej za 2021 r.
 7. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2020 r. i 2021 r.
 8. Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020r.
 9. Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021r.
 10. Zmiany do statutu Spółdzielni.
 11. Kierunki rozwoju działalności gospodarczej i społeczno-kulturalnej Spółdzielni na lata 2023-2026.
 12. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką SM „Agat” w Złotoryi może zaciągnąć.

   XIV.   Zamknięcie obrad.

       Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad  Członkowie Spółdzielni mogą składać w formie pisemnej w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej Części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
        W terminie do 15 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 41  ust. 2  statutu Spółdzielni można zgłaszać pisemnie kandydatów na członka Rady Nadzorczej, którzy składają pisemne oświadczenie zgodnie z § 51 ust. 10 statutu Spółdzielni.
        Jednocześnie informujemy, że na 14 dni przed posiedzeniem pierwszej Części Walnego Zgromadzenia   w biurze Spółdzielni (pok. nr 3) znajdować się będą do wglądu  sprawozdania, list polustracyjny  i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, z którymi członek może zapoznać się. W/w dokumenty dostępne będą  na stronie  Spółdzielni www.smzlotoryja.pl  w zakładce „TWÓJ CZYNSZ”. Hasło dostępu do zakładki członek Spółdzielni może uzyskać po złożeniu wniosku.
Zgodnie z art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście  albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie  i przekazane w oryginale obsłudze Walnego Zgromadzenia przy podpisywaniu listy obecności i dołączone do protokołu WZ. Członek Spółdzielni może skorzystać z wzoru pełnomocnictwa przygotowanego przez Spółdzielnię lub zredagować jego treść samodzielnie. Członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Spółdzielni oraz pełnomocnicy członka Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu winni okazać się dokumentem tożsamości.

                                                               Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi

 

Praca Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni w I kw. 2022 r.

I. Rada Nadzorcza

            Na posiedzeniach w I kw. br. Rada Nadzorcza realizowała na bieżąco swoje statutowe kompetencje dotyczące nadzoru i kontroli działalności Spółdzielni. Sprawami, którymi Rada Nadzorcza się zajmowała i dokonywała oceny były:

Duże podwyżki cen gazu a wyniki rozliczeń kosztów ciepła i kuchenek gazowych

W okresie II półrocza 2021r nastąpiły bardzo duże podwyżki cen gazu, które sięgały ok. 300 %. Do 35 budynków naszych zasobów ciepło jest dostarczane przez WPEC S.A w Legnicy. Natomiast do 5 nieruchmości ciepło dastarczane jest z własnych kotłowni wbudowanych, które zasilane są gazem. Stabilizacja cen ciepła występuje dla budynków, do których ciepło kupujemy od WPEC S.A. w Legnicy, podwyżka w lutym 2022 r. dla tych budynków wyniosła ok. 10 %, a taryfy ciepła zatwierdza w tym przypadku Prezes Urzędu Regulacji Energtyki.

ROZLICZENIE KOSZTÓW CIEPŁA za okres od 01-01 do 31-12-2021 r. - WPEC S.A w Legnicy

Zgodnie z „Regulaminem rozliczania kosztów ciepła i ustalania opłat z tego tytułu dla lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi” na dzień 31-12-2021 r. został zamknięty 12 miesięczny okres rozliczeniowy kosztów ciepła dla 7 budynków wielorodzinnych przy ulicach : Podwale 1, 3, 4, Wiosennej 4, 6, J. Słowackiego 4, 9 w Złotoryi, do których ciepło dostarcza WPEC S.A. w Legnicy.

Konkurs na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO SPÓŁDZIELNI

                   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "AGAT" w Złotoryi ul. J.Słowackiego 2, 59-500 Złotoryja                                                                                                                                                                                                      OGŁASZA KONKURS  

                                       na stanowisko Głównego Księgowego SM "AGAT" w Złotoryi

LIKWIDACJA JUNKERSÓW ROZPOCZĘTA

W Biuletynie Spółdzielczym nr 67 (Lato 2021) zamieściliśmy obszerną informację o podjętych działaniach w zakresie likwidacji junkersów i wykonaniu instalacji podgrzania wody wykorzystując dostarczane ciepło przez dostawcę WPEC S.A. w Legnicy do budynków na osiedlu Hoża – Słowackiego w Złotoryi.

Podkategorie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agat” w Złotoryi, ul. J. Słowackiego 2

ogłasza I przetarg nieograniczony (licytacja)

 1. NA USTANOWIENIE PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI
 2. do lokalu mieszkalnego w Raciborowicach G. 2a/3 o pow. użyt. 57,20 m2

(3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc) położony na I piętrze budynku

Cena wywoławcza lokalu wynosi 59 200,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 18 grudnia 2018 r. o godz. 1200 w siedzibie Spółdzielni przy ul. J. Słowackiego 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapoznanie się z „Regulaminem organizowania przetargów na zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w SM „Agat” w Złotoryi” oraz wpłata wadium w wysokości 5 900,00 zł. w kasie Spółdzielni lub na konto Spółdzielni do dnia 17 grudnia 2018r . do godz. 1400.

Lokal można oglądać w uzgodnieniu z Administracją Spółdzielni.

Operat szacunkowy jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.

Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać

w biurze Spółdzielni (pok. nr 3) lub telefonicznie

pod nr 76 878-37-47 lub 76 878-39-90.

 

Galeria zdjęć naszych osiedli

 • DSC01299.JPG
 • DSC01300.JPG
 • DSC01303.JPG
 • DSC01310.JPG
 • DSC01311.JPG
 • DSC01312.JPG
 • IMG_1937.JPG
 • PICT0086.JPG
 • PICT1594.JPG
 • PICT1595.JPG
 • PICT1596.JPG
 • PICT1597.JPG
 • PICT1598.JPG
 • PICT1599.JPG
 • PICT1600.JPG
 • PICT1601.JPG
 • PICT1602.JPG
 • PICT1603.JPG
 • PICT1604.JPG
 • PICT1605.JPG

Stacja pogodowa

Dane adresowe:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "AGAT" w Złotoryi
ul. Słowackiego 2
59-500 Złotoryja
NIP: 6940007395

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 07:00-15:00,
wtorek: 07:00-16:00,
środa-czwartek: 07:00-15:00,
piątek: 08:00-15:00

© 2018 SM Agat

Używamy plików cookies w celu zapamietania pewnych ustawień personalizujących przeglądanie strony oraz zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim komputerze, tablecie, etc. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w Swojej przeglądarce.