• DSC01299.JPG
 • DSC01300.JPG
 • DSC01303.JPG
 • DSC01311.JPG
 • DSC01312.JPG
 • IMG_1937.JPG
 • PICT0086.JPG
 • PICT1594.JPG
 • PICT1595.JPG
 • PICT1596.JPG
 • PICT1597.JPG
 • PICT1598.JPG
 • PICT1599.JPG
 • PICT1601.JPG
 • PICT1604.JPG
 • PICT1605.JPG

Przetargi

Aktualne przetargi

Twój czynsz

Sprawdź swoje rozliczenia

Fundusze Unijne

Jak i na co pozyskujemy środki

14 sierpnia 2023 r. (poniedziałek)

Informujemy, że dnia 14.08.2023r. (poniedziałek)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „AGAT” będzie nieczynna.

 

Dyżury pełnią:

Elektryk 605 821 910

hydraulik 606 970 589

                                                                            Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Agat" w Złotoryi 

Materiały na Walne Zgromadzenie Członków

Informujemy, że na 14 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia   w biurze Spółdzielni (pok. nr 3) znajdować się będą do wglądu  sprawozdania, list polustracyjny  i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, z którymi członek może zapoznać się. W/w dokumenty dostępne będą  na stronie  Spółdzielni www.smzlotoryja.pl  w zakładce „TWÓJ CZYNSZ”. Hasło dostępu do zakładki członek Spółdzielni może uzyskać po złożeniu wniosku.

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście  albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i przekazane w oryginale obsłudze Walnego Zgromadzenia przy podpisywaniu listy obecności i dołączone do protokołu WZ. Wzór pełnomocnictwa  dostępny na stronie Spółdzielni www.smzlotoryja.pl

Członkowie Spółdzielni oraz pełnomocnicy członka Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu winni okazać się dokumentem tożsamości.

 

 

Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM "Agat" w Złotoryi

Z a w i a d o m i e n i e
o uzupełnieniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni
w dniu  29 czerwca 2023 r.

        Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi zawiadamia, że na podstawie § 41 statutu uzupełnia się porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w związku z żądaniem Członków i Zarządu Spółdzielni o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

 • informacji Zarządu SM „Agat” w Złotoryi dot. współpracy z Radą Nadzorczą od początku kadencji 2022 r.
 • projektów uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
 • projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian do statutu Spółdzielni
 • projektu uchwały w sprawie uchwalanie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni.

 

Uzupełniony porządek obrad przedstawia się następująco:
I. Otwarcie zebrania i przedstawienie porządku obrad.
II. Odczytanie listy pełnomocników członków Spółdzielni.
III. Wybór Prezydium Zebrania.
IV.  Wybór Komisji: mandatowo - skrutacyjnej i uchwał.
V.   Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej  w zakresie prawidłowości zwołania    
       Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenia prawomocności w podejmowaniu uchwał.
VI.  Sprawozdanie  Zarządu Spółdzielni z działalności statutowej za 2022r. z uwzględnieniem
       sprawozdania finansowego.                                                                     
VII. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2022 r.
VIII. Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi dotycząca współpracy z
         Radą Nadzorczą od początku kadencji 2022 r.
IX. Przedstawienie listu polustracyjnego z lustracji pełnej Spółdzielni obejmującej lata 2020-
       2022.
X.   Omówienie zmian do statutu Spółdzielni.
XI.  Omówienie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni.
XII. Dyskusja w sprawach objętych porządkiem zebrania zgodnie z § 45 statutu. 
XIII.Prezentacja kandydatów na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2025
         - przeprowadzenie wyborów uzupełniających na członka Rady Nadzorczej.
XIV. Podjęcie uchwał w sprawach:

1.    Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności statutowej Spółdzielni za 2022r.

2.    Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022r.

3.    Podziału nadwyżki bilansowej za 2022r.

4.    Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 r.

5.    Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 r.

6.    Przyjęcia wniosku wynikającego z  listu polustracyjnego z lustracji pełnej Spółdzielni
       obejmującej lata 2020 – 2022.

7.    Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką SM „Agat” w Złotoryi może zaciągnąć.

8.    Uchwalenia zmian do statutu Spółdzielni,

9.    Uchwalenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni.

10.  Odwołania Członków Rady Nadzorczej – podjęcie uchwał.

11.  Wybór przedstawiciela Spółdzielni na zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegatów
        na  VII Kongres Spółdzielczości.

12.  Wybór delegata Spółdzielni na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego SM  RP.

 

XV.   Zamknięcie obrad.

                                                         Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi

 

 

.

Informujemy, że dnia 09 czerwca 2023r. (piątek)
Spółdzielnia Mieszkaniowa „AGAT” będzie nieczynna.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

                                                                                                                                                                  Administracja Spółdzielni

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi  działając  na podstawie § 39 i § 40 statutu Spółdzielni zwołuje 
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi
w dniu 29 czerwca 2023 r. (czwartek)  o godz. 17:00,
które odbędzie się w sali widowiskowej dużej Złotoryjskiego Ośrodka  Kultury i Rekreacji przy ul. Pl. Reymonta 5  w Złotoryi 

z proponowanym porządkiem obrad:

I.   Otwarcie zebrania i przedstawienie porządku obrad.
II.  Odczytanie listy pełnomocników członków Spółdzielni.
III.  Wybór Prezydium Zebrania.
IV. Wybór Komisji: mandatowo - skrutacyjnej i uchwał.
V.  Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej  w zakresie prawidłowości zwołania    
     Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenia prawomocności w podejmowaniu uchwał.
VI.  Sprawozdanie  Zarządu Spółdzielni z działalności statutowej za 2022r. z uwzględnieniem
       sprawozdań finansowych.                                                                                      
VII.  Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2022 r.
VIII. Przedstawienie listu polustracyjnego z lustracji pełnej Spółdzielni obejmującej lata 2020-2022.
IX.    Dyskusja w sprawach objętych porządkiem zebrania zgodnie z § 45 statutu. 
X.     Prezentacja kandydatów na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2025
          - przeprowadzenie wyborów uzupełniających na członka Rady Nadzorczej.
XI.    Podjęcie uchwał w sprawach:

1.   Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności statutowej Spółdzielni za 2022r.
2.   Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022r.
3.   Podziału nadwyżki bilansowej za 2022r.
4.   Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 r.
5.   Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 r.
6.   Przyjęcia wniosku wynikającego z  listu polustracyjnego z lustracji pełnej Spółdzielni obejmującej lata 2020 – 2022.
7.   Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką SM „Agat” w Złotoryi może zaciągnąć.
8.    Wybór przedstawiciela Spółdzielni na zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegatów na  VII Kongres Spółdzielczości.
9.    Wybór delegata Spółdzielni na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego SM  RP.

XII.   Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad  Członkowie Spółdzielni mogą składać w formie pisemnej w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia  Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

W terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 41   ust. 2  statutu Spółdzielni można zgłaszać pisemnie kandydatów na członka Rady Nadzorczej, którzy składają pisemne oświadczenie zgodnie z § 51 ust. 10 statutu Spółdzielni.

Jednocześnie informujemy, że na 14 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia   w biurze Spółdzielni (pok. nr 3) znajdować się będą do wglądu  sprawozdania, list polustracyjny  i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, z którymi członek może zapoznać się. W/w dokumenty dostępne będą  na stronie  Spółdzielni www.smzlotoryja.pl  w zakładce „TWÓJ CZYNSZ”. Hasło dostępu do zakładki członek Spółdzielni może uzyskać po złożeniu wniosku.

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście  albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i przekazane w oryginale obsłudze Walnego Zgromadzenia przy podpisywaniu listy obecności i dołączone do protokołu WZ. Wzór pełnomocnictwa  dostępny na stronie Spółdzielni www.smzlotoryja.pl
Członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia.
Członkowie Spółdzielni oraz pełnomocnicy członka Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu winni okazać się dokumentem tożsamości.

                                                                                                                                              Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Agat" w Złotoryi 

 

 

 

Przetarg ofertowy

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „AGAT”  w Złotoryi  

przy ul. J. Słowackiego 2, 59-500 Złotoryja

ogłasza przetarg ofertowy na najem

lokalu użytkowego nr 4 przy ul. J. Słowackiego 2  

          o pow.  56,10 m2 p.u.                  

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo – usługowej

Lokal położony na niskim parterze budynku mieszkalno – usługowego, składa się   z trzech pomieszczeń,  pomieszczenia socjalnego,  łazienki z wc.

02 maja 2023 r. (wtorek) Spółdzielnia będzie nieczynna

Informujemy, że dnia 02.05.2023r.

(wtorek) 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „AGAT” będzie nieczynna.

 

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

                                                                                           Administracja Spółdzielni

 

Rozliczenia kosztów ciepła (lipiec 2021r. - czerwiec 2022r.)

Firma ISTA rozliczająca koszty centralnego ogrzewania padła ofiarą cyberataku, w następstwie czego wykonywanie wszelkich operacji na systemach informatycznych stało się niemożliwe. Spółdzielnia, zgodnie z łączącą nas umową rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przekazała zestawienie kosztów ciepła na wszystkie budynki (okres rozliczenia lipiec 2021r. - czerwiec 2022r.)     i oczekuje na wykonanie rozliczenia indywidualnego lokali mieszkalnych, po ponownym uruchomieniu systemów informatycznych firmy.

         W związku z zaistniałą sytuacją wystąpiliśmy do firmy ISTA z pisemną interwencją w sprawie ostatecznego terminu dostarczenia nam rozliczeń kosztów ciepła na poszczególne lokale.    Po otrzymaniu wyników rozliczeń niezwłocznie poinformujemy naszych lokatorów.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację.  Opr. J.M

Podkategorie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agat” w Złotoryi, ul. J. Słowackiego 2

ogłasza I przetarg nieograniczony (licytacja)

 1. NA USTANOWIENIE PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI
 2. do lokalu mieszkalnego w Raciborowicach G. 2a/3 o pow. użyt. 57,20 m2

(3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc) położony na I piętrze budynku

Cena wywoławcza lokalu wynosi 59 200,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 18 grudnia 2018 r. o godz. 1200 w siedzibie Spółdzielni przy ul. J. Słowackiego 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapoznanie się z „Regulaminem organizowania przetargów na zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w SM „Agat” w Złotoryi” oraz wpłata wadium w wysokości 5 900,00 zł. w kasie Spółdzielni lub na konto Spółdzielni do dnia 17 grudnia 2018r . do godz. 1400.

Lokal można oglądać w uzgodnieniu z Administracją Spółdzielni.

Operat szacunkowy jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.

Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać

w biurze Spółdzielni (pok. nr 3) lub telefonicznie

pod nr 76 878-37-47 lub 76 878-39-90.

 

Galeria zdjęć naszych osiedli

 • DSC01299.JPG
 • DSC01300.JPG
 • DSC01303.JPG
 • DSC01310.JPG
 • DSC01311.JPG
 • DSC01312.JPG
 • IMG_1937.JPG
 • PICT0086.JPG
 • PICT1594.JPG
 • PICT1595.JPG
 • PICT1596.JPG
 • PICT1597.JPG
 • PICT1598.JPG
 • PICT1599.JPG
 • PICT1600.JPG
 • PICT1601.JPG
 • PICT1602.JPG
 • PICT1603.JPG
 • PICT1604.JPG
 • PICT1605.JPG

Stacja pogodowa

Dane adresowe:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "AGAT" w Złotoryi
ul. Słowackiego 2
59-500 Złotoryja
NIP: 6940007395

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 07:00-15:00,
wtorek: 07:00-16:00,
środa-czwartek: 07:00-15:00,
piątek: 08:00-15:00

© 2018 SM Agat

Używamy plików cookies w celu zapamietania pewnych ustawień personalizujących przeglądanie strony oraz zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim komputerze, tablecie, etc. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w Swojej przeglądarce.